MONAT-Logos-grey-2_03

„MONAT“ SĄLYGOS IR PROCEDŪROS


„MONAT Natural Europe Limited“ filialas „MONAT Global Lithuania“
Įsigaliojimo data 2022 m. lapkričio 1 d.

ĮVADAS

1.1  - Į „MARKET PARTNER“ SUTARTĮ ĮTRAUKTOS SĄLYGOS IR PROCEDŪROS BEI KOMPENSAVIMO PLANAS

Sąlygos ir procedūros, dabartine forma ir kartkartėmis pakeistos išimtinai „MONAT Natural Europe Limited“ filialo „MONAT Global Lithuania“ („MONAT“ arba „Bendrovė“) nuožiūra, yra įtrauktos ir yra neatsiejama „MONAT Market Partner“ Sutarties dalis. Kai šiose Sąlygose ir procedūrose vartojamas terminas „Sutartis“, jis bendrai reiškia „MONAT Market Partner“ Paraišką ir Sutartį, šias Sąlygas ir procedūras, „MONAT“ Kompensavimo planą bei „MONAT“ Verslo subjektų registracijos formą (jei taikoma). Šie dokumentai yra įtraukti į „MONAT Market Partner“ Sutartį (visi dabartine forma ir kartkartėmis pakeisti „MONAT“) kaip nuoroda. Kiekvienas „Market Partner“ yra atsakingas už tai, kad perskaitytų, suprastų, laikytųsi ir užtikrintų, kad jis ar ji žino ir veikia pagal naujausią šių Sąlygų ir procedūrų versiją. Remdamas ar registruodamas naują „Market Partner“, remiantis „Market Partner“ yra atsakingas už tai, kad pareiškėjui būtų suteikta naujausia šių Sąlygų ir procedūrų bei „MONAT“ Kompensavimo plano versija arba jis ar ji turėtų prieigą prie jų internete, prieš jo ar jos „Market Partner“ Sutarties vykdymo pradžią.

1.2  - ĄLYGŲ IR PROCEDŪRŲ TIKSLAS

„MONAT“ yra tiesioginio pardavimo bendrovė, kuri savo produktus parduoda per nepriklausomus „Market Partner“ („Market Partner“ arba „Market Partners“). Svarbu suprasti, kad Jūsų ir kitų „Market Partner“ sėkmė priklauso nuo mūsų produktus platinančių asmenų sąžiningumo. Siekdama aiškiai apibrėžti ryšius, egzistuojančius tarp „Market Partner“ ir „MONAT“, bei aiškiai nustatyti priimtino verslo elgesio standartą, „MONAT“ parengė Sutartį.

„MONAT Market Partner“ privalo laikytis visų Sąlygų ir procedūrų, kurias „MONAT“ savo nuožiūra gali retkarčiais keisti, taip pat visų federalinių, valstijų ir vietos įstatymų, reglamentuojančių jų „MONAT“ verslą ir jų elgesį. Kadangi Jūs galite nežinoti daugelio šios praktikos standartų, labai svarbu, kad perskaitytumėte ir laikytumėtės šių Sąlygų ir procedūrų. Atidžiai peržiūrėkite informaciją, pateiktą šiose Sąlygose ir procedūrose, nes jos paaiškina ir reglamentuoja Jūsų, kaip nepriklausomo rangovo, santykius su Bendrove. Jei turite klausimų dėl kokios nors politikos ar taisyklės, nedvejodami kreipkitės į savo Rėmėją ar „MONAT“.

1.3  - SUTARTIES PAKEITIMAI

Kadangi taikomi įstatymai periodiškai kinta ir mūsų verslo aplinka vystosi sparčiai, „MONAT“ pasilieka teisę keisti Sutartį ir jos kainas, vadovaudamasi tik visiška savo nuožiūra. Pasirašydami šią „Market Partner“ Sutartį ir prisijungdami prie „MONAT“ kaip „Market Partner“, galintis gauti komisinius, premijas ir apdovanojimus iš „MONAT“, „Market Partner“ sutinka laikytis naujausios šių Sąlygų ir procedūrų, kurias „MONAT“ laikas nuo laiko keičia, versijos. Pakeitimai atliekami vadovaujantis tik „MONAT“ nuožiūra. Pakeitimai įsigalioja praėjus septynioms (7) dienoms po pranešimo apie Sąlygų ir procedūrų pakeitimus paskelbimo. Pakeitimai netaikomi atgaline data, veiksmams, kurie buvo atlikti iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. „MONAT“ visiems „Market Partner“ pateikia arba suteikia prieigą prie visos pakeistų Sąlygų ir procedūrų kopijos vienu ar keliais iš šių būdų: (1) paskelbiant oficialioje Bendrovės svetainėje; 2) elektroniniu paštu (el. paštas); (3) paskelbiant „Market Partner“ „Back Office“ erdvėje; 4) įtraukiant į Bendrovės periodinius leidinius; arba (5) specialiais laiškais. Tęsdamas „Market Partner“ „MONAT“ verslo veiklą arba priimdamas iš „MONAT“ komisinius, premijas ar apdovanojimus, „Market Partner“ pripažįsta pakeistas Sąlygas ir procedūras bei sutinka jų laikytis.

1.4  - VĖLAVIMAI

„MONAT“ neatsako už savo įsipareigojimų vykdymo vėlavimą ar jų nevykdymą, kai toks vykdymas tampa neįmanomu (force-majeure) dėl aplinkybių, kurių ji negali pagrįstai kontroliuoti. Tai apima, bet neapsiriboja, streikus, sunkumus, susijusius su darbo jėga, riaušes, karą, gaisrą, mirtį, tiekimo šaltinio apribojimą arba Vyriausybės nutarimus ar įsakymus.

1.5  - SĄLYGŲ IR NUOSTATŲ PAKEITIMAS

Jei nustatoma, kad bet kuri dabartinės formos arba iš dalies pakeista Sutarties nuostata dėl kokių nors priežasčių yra negaliojanti arba neįgyvendinama, nutraukiama tik negaliojanti nuostatos (-ų) dalis (-ys), o likusios sąlygos ir nuostatos lieka galioti. Nutraukta nuostata ar jos dalis turi būti pertvarkyta, kad kuo tiksliau atspindėtų nuostatos; tikslą.

1.6  - ATSISAKYMAS

Bendrovė niekada neatsisako teisės reikalauti, kad būtų laikomasi Sutarties ir taikomų įstatymų, reglamentuojančių verslo veiklą. Tai, kad „MONAT“ nepasinaudojo kokia nors Sutartimi numatyta teise ar įgaliojimais arba primygtinai nereikalavo, kad „Market Partner“ griežtai laikytųsi bet kokio Sutartyje numatyto įsipareigojimo ar nuostatos, ir joks šalių paprotys ar praktika, prieštaraujantys Sutarties sąlygoms, nėra „MONAT“ teisės reikalauti, kad būtų tiksliai laikomasi Sutarties, atsisakymas. „MONAT“ atsisakymas gali būti įvykdytas tik raštu įgalioto Bendrovės pareigūno. „MONAT“ bet kokio konkretaus „Market Partner“ pažeidimo atsisakymas arba bet kokios konkrečios „Market Partner“ Sutarties nuostatos ar šių Sąlygų ir procedūrų nuostatos atsisakymas neturi įtakos „MONAT“ teisėms dėl bet kokio paskesnio pažeidimo ir neturi jokios įtakos kito „Market Partner“ teisėms ar įsipareigojimams. Be to, joks „MONAT“ delsimas ar neveikimas pasinaudoti bet kokia teise, atsiradusia dėl pažeidimo, neturi įtakos ar nekenkia „MONAT“ teisėms į tą ar kitą paskesnį pažeidimą.

Bet koks „Monat Partner“ iškeltas reikalavimas ar ieškinys „MONAT“ atžvilgiu neapsaugo „Market Partner“ nuo bet kurio Sutarties termino ar nuostatos vykdymo.

2 SKYRIUS – TAPIMAS „MARKET PARTNER“

2.1  - REIKALAVIMAI, TAIKOMI NORINT TAPTI „MARKET PARTNER“

Norėdamas tapti „MONAT Market Partner“, kiekvienas pareiškėjas  privalo:


 1. a)būti mažiausiai 18 metų amžiaus savo šalyje;
 2. b)gyventi Jungtinėse Valstijose, JAV priklausančioje teritorijoje arba bet kurioje šalyje, kurioje „MONAT“ oficialiai leidžia vystyti verslą;
 3. c)įsigyti „MONAT“ Pradedančiojo (-iosios) rinkinį;
 4. d)spausdintine arba internetine forma „MONAT“ pateikti tinkamai užpildytą „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį.

Bendrovė pasilieka teisę atmesti bet kokias naujo „Market Partner“ paraiškas arba paraiškas dėl atnaujinimo.

2.2  - VERSLO RINKINIAI IR PRODUKTŲ ĮSIGIJIMAS

Išskyrus „MONAT“ Pradedančiojo (-iosios) rinkinio įsigijimą, nė vienas asmuo neprivalo pirkti „MONAT“ produktų, paslaugų ar pardavimų pagalbinių priemonių arba mokėti mokesčio ar rinkliavos, kad taptų „Market Partner“. Siekdama supažindinti naujus „Market Partner“ su „MONAT“ produktais, paslaugomis, pardavimo metodais, pardavimų pagalbinėmis priemonėmis ir kitais klausimais, Bendrovė reikalauja, kad jie įsigytų Pradedančiojo (-iosios) rinkinį. „MONAT“ atpirks Pradedančiojo (-iosios) rinkinius, kuriuos dar galima perparduoti, iš bet kurio „Market Partner“, kuris pagal 7.3 skirsnio sąlygas nutraukia savo „Market Partner“ Sutartį.

2.3  - „MARKET PARTNER“ PRIVALUMAI

„MONAT“ priėmus „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį, naujasis „Market Partner“ galės naudotis Kompensavimo plano ir „Market Partner“ Sutarties privalumais. Šie privalumai apima teisę:


 1. a)parduoti „MONAT“ produktus ir iš šių pardavimų gauti pelno;
 2. b)gauti mažmenines lengvatas / komisinius už mažmeninės prekybos pirkimus;
 3. c)dalyvauti „MONAT“ Kompensavimo plane (gauti premijas ir komisinius, turint tokią teisę);
 4. d)remti kitus asmenis, kaip VIP klientus arba „Market Partner“, “MONAT“ versle ir tokiu būdu kurti Rinkodaros organizaciją bei daryti pažangą „MONAT“ Kompensavimo plane;
 5. e)gauti periodinę „MONAT“ literatūrą ir kitus „MONAT“ pranešimus;
 6. f)dalyvauti „MONAT“ remiamose palaikymo, aptarnavimo, mokymų, motyvavimo ir pripažinimo renginiuose, jei reikia, sumokėjus atitinkamus mokesčius; ir
 7. g)dalyvauti „Market Partner“ skirtuose reklaminiuose ir skatinamuosiuose konkursuose bei programose, kurias remia „MONAT“.

2.4  - SUTARTIES TERMINAS IR JOS ATNAUJINIMAS

„Market Partner“ Sutarties terminas yra vieneri metai nuo jos priėmimo „MONAT“ dienos (jei ji nebuvo nutraukta anksčiau laiko pagal 10 skirsnį). „Market Partner“ gali atnaujinti savo „Market Partner“ Sutartį kiekvienais metais, sumokėdami metinį atnaujinimo mokestį ir visus kitus taikomus mokesčius, jų „Market Partner“ Sutarties sudarymo metinių dieną arba prieš ją. Jei atnaujinimo mokestis nesumokamas iki „Market Partner“ metinių dienos arba per 30 dienų po jos, „Market Partner“ sąskaita bus sustabdyta 15-ai dienų („Laikino sustabdymo laikotarpis“). Laikino sustabdymo laikotarpiu „Market Partner“ dar gali atkurti savo „Market Partner“ sąskaitą už 100 JAV dolerių mokestį. Jei pasibaigus 15 dienų laikino sustabdymo laikotarpiui „Market Partner“ sąskaita nebus atkurta, „Market Partner“ sąskaita bus uždaryta kartu nutraukiant ir „Market Partner“ Sutartį. Atšaukus „Market Partner“ Sutartį, „Market Partner“ sąskaita bus uždaryta, o jų žemesnioji linija bus prijungta prie aukščiau esančios linijos ir nebus pakeista. „Market Partner“, kurio Sutartis buvo nutraukta, privalės palaukti šešis mėnesius prieš registruodamasis vėl.

3 SKYRIUS - „MONAT“ VERSLO VALDYMAS

3.1  - „MONAT“ RINKODAROS PLANO LAIKYMASIS

„Market Partner“ privalo laikytis „MONAT“ Rinkodaros plano sąlygų, išdėstytų oficialioje „MONAT“ literatūroje. „Market Partner“ negali siūlyti „MONAT“ galimybės per ar naudodamiesi kitomis sistemomis, programomis, pardavimo priemonėmis ar rinkodaros metodais, išskyrus tuos, kurie specialiai nurodyti oficialioje „MONAT“ literatūroje. „Market Partner“ negali reikalauti ar skatinti kitų esamų ar būsimų „Market Partner“ ar VIP klientų dalyvauti „MONAT“ kitokiu būdu, nei numatyta oficialioje „MONAT“ literatūroje. „Market Partner“ negali reikalauti ar skatinti kitų esamų arba būsimų „Market Partner“ arba VIP klientų vykdyti bet kokią sutartį ar susitarimą, išskyrus oficialias „MONAT“ sutartis ir susitarimus, kad taptų „MONAT Market Partner“ arba VIP klientu. Be to, „Market Partner“ negali reikalauti ar skatinti kitų esamų ar būsimų VIP klientų ar „Market Partner“ pirkti iš ar mokėti bet kuriam asmeniui ar kitam subjektui, kad galėtų dalyvauti „MONAT“ Kompensavimo plane, išskyrus tuos pirkimus ar mokėjimus, kurie nustatyti kaip rekomenduojami ar reikalingi oficialioje „MONAT“ literatūroje.

3.2  - REKLAMA

3.2.1  - BENDROJI INFORMACIJA

Visi „Market Partner“ turi saugoti ir skatinti gerą „MONAT“ bei jos produktų reputaciją. „MONAT“ rinkodara ir reklama, „MONAT“ galimybės, Kompensavimo planas ir „MONAT“ produktai turi atitikti viešąjį interesą ir vengti bet kokio nesąžiningo, apgaulingo, klaidinančio, neetiško ar amoralaus elgesio ar praktikos.

Norėdami reklamuoti produktus ir didžiulę galimybę, kurią suteikia „MONAT“, „Market Partner“ turi naudoti „MONAT“ sukurtas pardavimų pagalbines priemones ir pagalbinę medžiagą. Šio reikalavimo pagrindimas paprastas. „MONAT“ kruopščiai parengė savo produktus, produktų etiketes, Kompensavimo planą ir reklaminę medžiagą, siekdama užtikrinti, kad kiekvienas „MONAT“ aspektas būtų sąžiningas, teisingas, pagrįstas ir atitiktų didelius ir sudėtingus federalinių ir valstijų įstatymų teisinius reikalavimus. Jei „MONAT Market Partner“, nepaisant jų sąžiningumo ir gerų ketinimų, būtų leista kurti savo pardavimų pagalbines priemones ir reklaminę medžiagą, tikimybė, kad jie netyčia pažeis tam tikrą skaičių statutų ar reglamentų, turinčių įtakos „MONAT“ verslui, yra beveik neabejotina. Šie pažeidimai, nors jų gali būti palyginti nedaug, keltų pavojų visų „Market Partner“ „MONAT“ galimybei.

Todėl „Market Partner“ negali kurti savo literatūros, reklamos, pardavimų pagalbinių priemonių, verslo įrankių, reklaminės medžiagos ar internetinių tinklalapių. „Market Partner“ taip pat negali naudoti jokios literatūros, reklamos, pardavimų pagalbinių priemonių, verslo įrankių, reklaminės medžiagos ar internetinių tinklalapių, gautų iš bet kurio šaltinio, išskyrus pačią Bendrovę. „Market Partner“ gali atsisiųsti ir gauti patvirtintą reklaminę medžiagą per savo „Back Office“.

3.2.2  - ELGESYS INTERNETE

A. Jokių nepriklausomų internetinių svetainių

Joks „Market Partner“ negali savarankiškai kurti svetainės, kurioje būtų naudojami „MONAT“ pavadinimai, logotipai ar produktų aprašymai arba kitaip reklamuojami (tiesiogiai ar netiesiogiai) „MONAT“ produktai ar „MONAT“ galimybė. „Market Partner“ internete negali naudoti „aklosios“ reklamos skelbimų, kuriuose pateikiami teiginiai apie produktą ar pajamas, kurie galiausiai siejami su „MONAT“ produktais, „MONAT“ galimybe ar „MONAT“ Kompensavimo planu. Bet kurios kitos interneto svetainės ar tinklalapio (įskaitant, bet neapsiribojant, aukcionų svetaines, pvz., „eBay“) naudojimas siekiant skatinti „MONAT“ produktų pardavimą, „MONAT“ galimybę arba Kompensavimo planą yra šių Sąlygų ir procedūrų pažeidimas ir dėl to gali būti taikomos bet kokios 8.1 skirsnyje nustatytos drausminės sankcijos.


B. Nukopijuotos internetinės svetainės

Jei „Market Partner“ nori naudoti interneto tinklalapį savo verslui reklamuoti, jis ar ji gali tai padaryti tik naudodamasis Bendrovės nukopijuotos interneto svetainės programa. Ši programa leidžia „Market Partner“ reklamuotis internete ir ją galima pritaikyti naudojant „Market Partner“ pranešimą bei kontaktinę „Market Partner“ informaciją. Šios svetainės yra nepastebimai tiesiogiai susietos su oficialia „MONAT“ svetaine, suteikiančia „Market Partner“ profesionalų ir įmonės patvirtintą statusą internete.

Už nukopijuotą svetainę papildomai mokėti nereikia. „Market Partner“ yra atsakingi ir atsako už turinį, kurį jie įtraukia į savo nukopijuotas svetaines, ir privalo reguliariai peržiūrėti turinį, kad užtikrintų, jog jis yra tikslus ir aktualus.

„Market Partner“ negali keisti savo nukopijuotų svetainių prekės ženklo, meno kūrinių, išvaizdos ar dizaino ir negali naudoti savo nukopijuotų svetainių ne „MONAT“ produktams, paslaugoms ar verslo galimybėms reklamuoti ar parduoti. Konkrečiai, „Market Partner“ negali pakeisti tokios išvaizdos (padėties, dydžio ir t. t.) arba funkcionalumo:


 • „MONAT“ nepriklausomo „Market Partner“ logotipo
 • „Market Partner“ vardo
 • „MONAT“ Bendrovės svetainės peradresavimo mygtuko
 • meno kūrinių, logotipų ar grafikos
 • originalaus teksto.

Kadangi nukopijuotos svetainės yra laikomos myMONAT.com domene, „MONAT“ pasilieka teisę gauti analizę ir informaciją apie nukopijuotos svetainės naudojimą.

Pagal numatytuosius nustatymus „Market Patner“ „MONAT“ nukopijuotos svetainės URL yra www.myMONAT.com/﹤„Market Partner“ ID#﹥. „Market Partner“ privalo pakeisti šį numatytąjį ID ir pasirinkti unikalų identifikuojantį svetainės pavadinimą, kuris negali:


 • būti painiojamas su kitomis „MONAT“ bendrovės interneto svetainės dalimis;
 • klaidinti žmones, priverčiant juos manyti, kad jie pateko į „MONAT“ bendrovės puslapį;
 • būti painiojamas su bet kokiu „MONAT“ pavadinimu;
 • turėti bet kokių nemalonių, klaidinančių ar netinkamų žodžių ar frazių, galinčių pakenkti „MONAT“ įvaizdžiui.

„Market Partner“ negali gauti pajamų iš nukopijuotų svetainių per susijusias programas, „AdSense“ arba panašias programas.


C. Domain Names and Email Addresses

„Market Partner“ jokiam interneto domeno vardui negali naudoti ar bandyti registruoti jokių „MONAT“ prekybinių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų pavadinimų, paslaugų ženklų, produktų pavadinimų, Bendrovės pavadinimo ar bet kurio iš jų darinio. „Market Partner“ taip pat negali į bet kurį el. pašto adresą įtraukti ar bandyti įtraukti jokių Bendrovės prekybinių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų pavadinimų, paslaugų ženklų, produktų pavadinimų, Bendrovės pavadinimo ar bet kurio iš jų darinio, išskyrus bendrovės patvirtintą būdą.


D. Saitai

Nukreipiant tinklo srautą į „MONAT“ nukopijuotą svetainę, iš nuorodos ir supančio konteksto derinio turi būti aišku, kad nuoroda susieta su nepriklausomo „MONAT Market Partner“ svetaine. Bandymai klaidinti tinklo srautą verčiant juos manyti, kad eina į „MONAT“ bendrovės svetainę, nors iš tikrųjų jie patenka į „Market Partner“ nukopijuotą svetainę, nebus leidžiami. Sprendimą, kas klaidina protingą svetainės skaitytoją ar vartotoją, savo nuožiūra nustato „MONAT“.


E. Skelbimai internete

„Market Partner“ negali naudoti internetinių skelbimų svetainių (įskaitant „Craigslist“) konkrečių „MONAT“ produktų ar produktų paketų talpinimui, pardavimui ar mažmeninei prekybai. „Market Partner“ gali naudoti internetines skelbimų svetaines (įskaitant „Craigslist“) ieškodami perspektyvos, įdarbindami, remdami ir informuodami visuomenę apie „MONAT“ verslo galimybę, jei naudojami „MONAT“ patvirtinti šablonai / vaizdai. Šiuose šablonuose „Market Partner“ bus nurodytas kaip nepriklausomas „MONAT Market Partner“. Jei pateikiama nuoroda ar URL, jis turi būti susietas su „Market Partner“ nukopijuota svetaine.


F. „eBay“ / internetiniai aukcionai

„MONAT“ produktai negali būti skelbiami „eBay“ ar kituose internetiniuose aukcionuose, taip pat „Market Partner“ negali paremti arba sąmoningai leisti trečiajai šaliai parduoti „MONAT“ produktus „eBay“ ar kituose internetiniuose aukcionuose.


G. Perku-parduodu svetainės

MONAT“ draudžia skelbti ar parduoti „MONAT“ produktus perku-parduodu svetainėse, tokiose kaip „Amazon“, „eBay“, „Facebook“ grupėse ir kituose pirkimo / prekybos / apsikeitimo puslapiuose ar socialinės žiniasklaidos platformose. Bet kokių „MONAT“ produktų mažmeninė prekyba šiose svetainėse ar platformose yra rimtas pažeidimas, už kurį bus taikomos sankcijos iki ir įskaitant „MONAT“ sąskaitos laikiną sustabdymą ar visišką uždarymą. „MONAT“ leidžia naudoti šiuos forumus, reklamuojant nepriklausomą „Market Partner“, „MONAT“ galimybę ir „MONAT“ produktus. (Daugiau informacijos ieškokite 3.6.2 skirsnyje- Pareiškimai apie produktus ir 3.6.3 - Pajamų prognozės.)


H. Reklamjuostės

„Market Partner“ gali talpinti reklamjuostės reklamas svetainėje, jei naudojami „MONAT“ patvirtinti šablonai ir vaizdai. Visos reklamjuostės reklamos turi būti susietos su „Market Partner“ nukopijuota svetaine. „Market Partner“ internete negali naudoti aklosios reklamos (reklama, neatskleidžianti Bendrovės tapatybės) ar internetinių svetainių, kuriose pateikiami pareiškimai apie produktą ar pajamas, kurie galiausiai siejami su „MONAT“ produktais ar „MONAT“ galimybe.


I. Brukalo susiejimas

Brukalo susiejimas apibrėžiamas kaip kelių iš eilės to paties ar panašaus turinio pateikimas į tinklaraščius, vikį, svečių knygas, svetaines ar kitas viešai prieinamas internetines diskusijų lentas ar forumus ir yra draudžiamas. Tai apima tinklaraščio brukalą, tinklaraščio komentarų brukalą ir (arba) nelegalią optimizaciją. Bet kokie komentarai, kuriuos „Market Partner“ pateikia tinklaraščiuose, forumuose, svečių knygose ir pan., turi būti unikalūs, informatyvūs ir aktualūs.


J. Skaitmeninių medijų pateikimas

„Market Partner“ gali įkelti, pateikti ar publikuoti su „MONAT“ susijusį, savo sukurtą vaizdo, garso ar nuotraukų turinį tol, kol jis atitinka „MONAT“ vertybes, prisideda prie „MONAT“ bendruomenės gerovės ir atitinka šias Sąlygas ir procedūras. Visi įkėlimai turi aiškiai nurodyti turinio pateikėją kaip nepriklausomą „MONAT Market Partner“ pačiame turinyje ir turinio aprašymo žymėje, atitikti visus autorių teisių / teisinius reikalavimus ir nurodyti, kad tik pats pateikėjas yra atsakingas už šį turinį. „Market Partner“ negali įkelti, pateikti ar publikuoti jokio turinio (vaizdo, garso, pristatymų ar bet kokių kompiuterinių failų), gauto iš „MONAT“ arba užfiksuoto oficialiuose „MONAT“ renginiuose arba „MONAT“ priklausančiuose ar eksploatuojamuose pastatuose be išankstinio rašytinio leidimo.


K. Rėmėjų nuorodos / „Pay-Per-Click“ (PPC) skelbimai

Rėmėjų nuorodos arba reklamos, mokamos už paspaudimą (PPC), yra priimtinos. Paskirties URL turi būti į remiančio „Market Partner“ nukopijuotą svetainę. Rodomas URL taip pat turi būti remiančio „Market Partner“ nukopijuotos svetainės adresas ir neturi būti rodomas joks URL, dėl kurio vartotojas galėtų manyti, kad jis buvo nukreiptas į „MONAT“ Bendrovės svetainę, arba būti netinkamas ar kaip nors klaidinantis.


L. Socialinė žiniasklaida

Jei „Market Partner“ naudojasi socialine žiniasklaida, įskaitant „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“, „YouTube“, „Instagram“ ar „Pinterest“, jis ar ji sutinka ne tik su visais šiose Sąlygose ir procedūrose nurodytais reikalavimais, bet ir su reikalavimais, pateikiamais toliau:


 • jokie produktų pardavimai ar registracijos negali vykti jokioje socialinės žiniasklaidos svetainėje. Norint generuoti pardavimus, socialinės žiniasklaidos svetainė turi tik būti susieta su „Market Partner“ nukopijuota „MONAT“ svetaine.
 • kiekvienas „Market Partner“ yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi socialinės žiniasklaidos svetainės naudojimo sąlygų. Jei socialinės žiniasklaidos svetainė neleidžia jos naudoti komercinei veiklai, turite laikytis svetainės naudojimo sąlygų.
 • bet kuri socialinės žiniasklaidos svetainė, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai valdo arba kontroliuoja „Market Partner“ ir kuri yra naudojama „MONAT“ produktams arba „MONAT“ galimybei aptarti ar reklamuoti, negali būti susieta su jokia kita svetaine, socialinės žiniasklaidos svetaine ar bet kokia kito pobūdžio svetaine, išskyrus „Market Partner“ nukopijuota „MONAT“ svetaine.
 • šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 12 kalendorinių mėnesių po to „Market Partner“ negali naudoti jokios socialinės žiniasklaidos svetainės, kurioje jie diskutuoja, reklamuoja ar diskutavo ar reklamavo „MONAT“ verslą ar „MONAT“ produktus, tiesiogiai ar netiesiogiai prašant kitų „MONAT Market Partner“ prisijungti prie kitos tiesioginio pardavimo ar tinklinės rinkodaros programos (bendrai „tiesioginiai pardavimai“). Vadovaudamasis šia nuostata, „Market Partner“ nesiima jokių veiksmų, kurių numatomas rezultatas – kitų „Market Partner“ užklausa dėl kitos „Market Partner“ tiesioginės pardavimo veiklos. Šios nuostatos pažeidimas yra toliau 3.10 skirsnyje pateikiamo nesiūlymo nuostatos pažeidimas.
 • „Market Partner“ gali skelbti, „prisegti“ ar „žymėti“ „MONAT“ produktų nuotraukas socialinės žiniasklaidos svetainėje, tačiau gali būti naudojamos tik „MONAT“ pateiktos ir iš „Market Partner Back Office“ parsisiųstos nuotraukos.

Jei „Market Partner“ sukuria verslo profilio puslapį, kuriame reklamuojama arba kuris yra susijęs su „MONAT“, jos produktais ar galimybe, bet kurioje socialinės žiniasklaidos svetainėje, šis verslo profilio puslapis turi būti išskirtinai susijęs tik su „MONAT Market Partner“ verslu ir „MONAT“ produktais. Jei „Market Partner“ „MONAT“ verslas dėl kokių nors priežasčių yra nutraukiamas arba „Market Partner“ tampa neveiklus, „Market Partner“ turi deaktyvuoti verslo profilio puslapį.


M. Viliojimas registruotis

Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi „MONAT“ socialinių tinklų politikos, taip pat kitų „MONAT“ politikos nuostatų, MONAT tiek rankiniu būdu, tiek naudodamasi trečiosios šalies stebėsenos programine įranga peržiūri „Market Partners“ socialinių tinklų puslapius, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus, „reels“, istorijas (tiek nuolatines, tiek laikinas) ir (arba) vaizdo įrašus. Ši peržiūra atliekama siekiant užtikrinti, kad „Market Partners“ pateiktų teisingus, pagrįstus ir patvirtintus teiginius. „MONAT“ ragina „Market Partners“ fiksuoti bet kokį turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, istorijas, kurios skelbiamos jų socialinių tinklų puslapiuose. Prireikus „MONAT“ imsis atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų, jog „Market Partners“ skelbia informaciją socialiniuose tinkluose laikydamiesi reikalavimų.


N. Viliojimas registruotis

„MONAT“ netoleruoja bet kokių viešai dalijamų viliojimo priemonių kaip priemonės skatinti ar vilioti registruotis į „MONAT“ arba kaip paskatai pirkti „MONAT“ produktus, naudojimui . Tokios nepriimtinos viliojimo priemonės yra loterijos, dovanų dalijimai, išpirkimas ir kitos panašios viliojimo formos. Bet kokie viešai skelbiami socialinės žiniasklaidos pranešimai, skelbimai ar dovanų dalijimai yra nepriimtini ir yra laikomi bandymu „nusipirkti verslą“ bei yra netoleruojami nei „MONAT“, nei šios srities lyderių. Tačiau „MONAT“ leidžia „Market Partner“ ir jo būsimiems pirkėjams asmeniškai derėtis dėl pasiūlymų (pvz., siūlyti produktų pavyzdžius). „MONAT“ taip pat leidžia uždirbtas paskatas, kurias „Market Partner“ siūlo to „Market Partner“ komandos nariui kaip pelnytą premiją ar apdovanojimą už tokius dalykus kaip pelnyta reitingo pažanga, paaukštinimas ir pripažinimas. Šis priviliojimo draudimas taikomas ne tik „Market Partner“, bet ir VIP klientams, bandantiems naudoti draudžiamas viliojimo priemones programos tikslams pasiekti, pavyzdžiui, tokiems kaip „3 and Thank You“.

3.2.3  - TELEFONŲ KATALOGŲ SĄRAŠAI IR ATSILIEPIMAS TELEFONU

„Market Partner“ gali savo vardu įrašyti save kaip „Nepriklausomą MONAT Market Partner“ baltuose ar geltonuose telefonų katalogo puslapiuose arba su internetiniais katalogais. Nė vienas „Market Partner“ negali pateikti telefoninių ar internetinių katalogų vaizdinių skelbimų naudodamas „MONAT“ pavadinimą ar logotipą. „Market Partner“ negali atsiliepti telefonu sakydami „MONAT“, „MONAT Incorporated“ ar kitaip, kad skambinantysis patikėtų, jog susisiekė su „MONAT“ bendrovės biuru. „Market Partner“ gali naudoti frazę „Nepriklausomas MONAT Market Partner“ atsiliepdami telefonu arba atsakiklio ar balso pašto sistemoje, kad aiškiai atskirtų nepriklausomo „Market Partner“ „MONAT“ verslą nuo „MONAT“.

Jei „Market Partner“ nori paskelbti savo vardą telefonų ar internetiniame kataloge, jis turi būti nurodytas tokiu formatu:

„Market Partner“ vardas Nepriklausomas „MONAT Market Partner“

3.2.4  - PREKIŲ ŽENKLAI IR AUTORIŲ TEISĖS

„MONAT“ ir kiti pavadinimai, kurie gali būti naudojami „MONAT“, yra „MONAT“ patentuoti prekybiniai pavadinimai, prekių ženklai ir paslaugų ženklai (bendrai „ženklai“). Šie ženklai yra labai vertingi „MONAT“ ir yra pateikiami „Market Partner“ naudoti tik aiškiai įgaliotu būdu. „MONAT“ neleis naudoti savo prekybinių pavadinimų, prekių ženklų, dizaino ar simbolių jokiam asmeniui, įskaitant „MONAT Market Partner“, be išankstinio rašytinio leidimo. Kaip nepriklausomas „Market Partner“, galite naudoti „MONAT“ pavadinimą taip:

„Market Partner“ vardas Nepriklausomas „MONAT Market Partner“
Pavyzdžiui:
Alice Smith
Nepriklausoma „MONAT Market Partner“

Visų Bendrovės remiamų renginių turinys yra autorių teisėmis saugoma medžiaga. „Market Partner“ negali gaminti pardavimui ir platinti jokių įrašytų Bendrovės renginių ir pasisakymų be raštiško „MONAT“ leidimo. „Market Partner“ taip pat negali dauginti pardavimui ar asmeniniam naudojimui jokių Bendrovės sukurtų garso ar vaizdo juostų pristatymų.

3.2.5  - ŽINIASKLAIDA IR ŽINIASKLAIDOS UŽKLAUSOS

„Market Partner“ neturi bandyti atsakyti į žiniasklaidos užklausas, susijusias su „MONAT“, jos produktais arba jo ar jos nepriklausomu „MONAT“ verslu. Visos bet kokios rūšies žiniasklaidos užklausos turi būti nedelsiant perduotos „MONAT“ vidaus tarnybai. Ši politika skirta užtikrinti, kad visuomenei būtų teikiama tiksli ir nuosekli informacija bei kuriama tinkama reputacija.

3.2.6.  - TELEVIZIJOS IR RADIJO REKLAMA

L„Market Partner“ negali naudoti radijo ar televizijos žiniasklaidos „MONAT“ produktams ar galimybei reklamuoti ar platinti be aiškaus raštiško „MONAT“ sutikimo. Tuo atveju, jei „MONAT“ suteikia leidimą naudoti tokios rūšies žiniasklaidą, „MONAT“ turi turėti galutinius įgaliojimus kiekviename gamybos proceso etape, turėdama visas teises į visus įrašus.

3.2.7  - NEPAGEIDAUJAMI EL. LAIŠKAI

„MONAT“ neleidžia „Market Partner“ siųsti nepageidaujamų komercinių elektroninių laiškų, nebent tokie elektroniniai laiškai griežtai atitiktų galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet koks „Market Partner“ siunčiamas el. laiškas, reklamuojantis „MONAT“, „MONAT“ galimybę ar „MONAT“ produktus, turi atitikti šiuos reikalavimus:


 1. a)jame turi būti pateikiamas veikiantis grįžtamasis siuntėjo el. pašto adresas.
 2. b)el. laiške turi būti įspėjimas, įspėjantis gavėją, kad jis gali atsakyti į el. laišką veikiančiu grįžtamojo el. pašto adresu ir paprašyti, kad jam nebūtų siunčiami būsimi el. laiškai ar korespondencija (veikiantis pranešimas apie atsisakymą).
 3. c)el. laiške turi būti nurodytas fizinis „Market Partner“ adresas.
 4. d)el. laiške turi būti aiškiai nurodyta, kad pranešimas yra reklama arba siūlymas.
 5. e)draudžiama naudoti apgaulingas temos eilutes ir (arba) klaidingą antraštės informaciją.
 6. f)turi būti atsižvelgta į visus atsisakymo prašymus, gautus el. paštu arba įprastu paštu. Jei „Market Partner“ gauna el. laiško gavėjo atsisakymo prašymą, atsisakymo prašymo kopiją „Market Partner“ turi persiųsti Bendrovei.

„MONAT“ gali periodiškai siųsti komercinius el. laiškus „Market Partner“ vardu. Sudarydamas „Market Partner“ Sutartį, „Market Partner“ sutinka, kad Bendrovė gali siųsti tokius el. laiškus ir kad „Market Partner“ fiziniai ir el. pašto adresai bus įtraukti į tokius elektroninius laiškus, kaip nurodyta pirmiau. „Market Partners“ privalo patenkinti dėl tokių Bendrovės siunčiamų elektroninių laiškų gautus atsisakymo prašymus.

3.2.8  - NEPAGEIDAUJAMOS FAKSOGRAMOS

Išskyrus atvejus, kurie nurodyti šiame skyriuje, „Market Partner“ savo „MONAT“ verslo veiklai negali naudoti ar perduoti nepageidaujamų faksogramų ar naudoti automatinę telefono numerio rinkimo sistemą. Sąvoka „nepageidaujamos faksogramos“ reiškia bet kokios medžiagos ar informacijos, reklamuojančios „MONAT“, jos produktus, Kompensavimo planą ar bet kurį kitą bendrovės aspektą, perdavimą faksu bet kuriam asmeniui, išskyrus asmenis, su kuriais „Market Partner“ yra užmezgęs verslo ar asmeninius santykius. Sąvoka „užmegzti verslo ar asmeniniai santykiai“ reiškia ankstesnius ar esamus santykius, susiformavusius savanorišku abipusiu ryšiu tarp „Market Partner“ ir asmens, remiantis: a) asmens užklausa, paraiška, pirkiniu ar sandoriu dėl tokio „Market Partner“ siūlomų produktų; arba b) asmeniniais ar šeimyniniais santykius, kurie anksčiau nebuvo nutraukti nė vienos iš šalių. Sąvoka „automatinė telefono numerio rinkimo sistema“ reiškia įrangą, galinčią: a) saugoti arba gaminti skambintinus telefonų numerius, naudojant atsitiktinį arba nuosekliųjų numerių generatorių; b) rinkti tokius numerius.

3.3  - PREMIJŲ PIRKIMAS DRAUDŽIAMAS

Premijų pirkimas yra griežtai draudžiamas. „Premijų pirkimas“ apima: (a) asmenų ar subjektų registravimą arba tokių asmenų ar subjektų vykdomą nepriklausomo „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį be jų žinios; b) apgaulingą asmens ar subjekto kaip „Market Partner“ registraciją; c) neegzistuojančių asmenų ar subjektų įtraukimą ar bandymą įtraukti į „Market Partner“; d) „MONAT“ produktų pirkimą kito „Market Partner“ vardu arba naudojant kito „Market Partner“ ID, taip siekiant gauti komisinius ar premijas; e) itin didelio kiekio „MONAT“ produktų, kurių negalima pagrįstai panaudoti ar perparduoti per mėnesį, pirkimą; ir f) bet kokį kitą mechanizmą ar gudrybę, naudojamą siekiant pasiekti reitingo pažangą, paskatas, prizus, komisinius ar premijas, kurie nėra pagrįsti sąžiningais galutinių vartotojų produktų pirkimais. „MONAT Market Partner“ negali asmeniškai pirkti daugiau nei 1000 JAV dolerių vertės produktų per mėnesį, nebent jie gali raštu patvirtinti „MONAT“, kad turi laukiančių mažmeninės prekybos užsakymų, viršijančių šią sumą, arba gali pateikti „MONAT“ kitas rašytines priežastis, kodėl toks pirkimas yra būtinas. Tokiu atveju, „MONAT“ prašymu, „Market Partner“ raštu privalo pateikti visų tokių mažmeninės prekybos pardavimų įrašus. Be to, „Market Partner“ kiekvienu nauju produkto užsakymu patvirtina, kad jie pardavė arba suvartojo mažiausiai 70 % visų produktų, įsigytų ankstesniais užsakymais. „MONAT“ pasilieka teisę patikrinti prekių atsargų perpardavimą ir tikrinti pardavimo Klientams dokumentus. „MONAT Market Partner“ neprivalo turėti produktų ar pardavimų pagalbinių priemonių atsargų.


3.4  - VERSLO SUBJEKTAI

Korporacija, ribotos atsakomybės bendrovė (LLC), individuali įmonė, mažoji bendrija ar kitas „MONAT“ priimtinas juridinis asmuo (šiame skyriuje bendrai vadinami „Verslo subjektu“) gali kreiptis dėl „MONAT Market Partner“ registracijos pateikdamas tinkamai užpildytą „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį bei tinkamai užpildytą Verslo subjekto registracijos formą. Jei „Market Partner“ registruojasi internetu, per 30 dienų nuo registracijos internetu „MONAT“ turi būti pateikti Subjekto dokumentai ir Verslo subjekto registracijos forma (negavus šių dokumentų per 30 dienų laikotarpį, „Market Partner“ Sutartis automatiškai nutraukiama). Verslo subjekto registracijos forma turi būti pasirašyta visų akcininkų, narių ar partnerių. Verslo subjektas ir jo akcininkai, nariai, valdytojai, partneriai ar kitos šalys, turinčios bet kokį verslo subjekto nuosavybės dalį ar valdymo atsakomybę (bendrai „Susijusios šalys“), yra individualiai ir solidariai atsakingi už bet kokį įsiskolinimą „MONAT“, „MONAT“ Sąlygų ir procedūrų laikymąsi, „Market Partner“ Sutarties laikymąsi ir visus kitus įsipareigojimus „MONAT“.

Siekiant užkirsti kelią 3.28 skirsnio (draudžiančio parduoti, perduoti ar perleisti „MONAT“ verslą) pažeidimui, papildomi partneriai, akcininkai, nariai ar kitos Susijusios šalys gali būti įtraukti į Verslo subjektą tik gavus raštišką Bendrovės sutikimą. Jei partneris, akcininkas, narys ar kita Susijusi šalis yra pridedama be Bendrovės sutikimo, „Market Partner“ Sutartis gali būti atšaukta Bendrovės nuožiūra. Už kiekvieną prašomą pakeitimą mokamas 50 JAV dolerių mokestis, kuris turi būti pridėtas prie rašytinio prašymo ir užpildytos „Market Partner“ Paraiškos bei Sutarties. „MONAT“ gali savo nuožiūra reikalauti notaro patvirtintų dokumentų prieš įgyvendindama bet kokius „MONAT“ verslo pakeitimus. Prašymo apdorojimas gali užtrukti (30) dienų nuo „MONAT“ užklausos gavimo. Atkreipkite dėmesį, kad pakeitimai, leidžiami šiame skyriuje, neapima rėmimo pakeitimo. Rėmimo pokyčiai aptariami 3.5 skirsnyje.

3.4.1  - PAKEITIMAS Į VERSLO SUBJEKTĄ

„Market Partner“ gali pakeisti savo statusą pagal tą patį rėmėją iš asmens į Verslo subjektą arba iš vieno Verslo subjekto tipo į kitą. Už kiekvieną prašomą pakeitimą mokamas 50 JAV dolerių mokestis, kuris turi būti pridėtas prie rašytinio prašymo ir užpildytos „Market Partner“ Paraiškos bei Sutarties. Tokie pakeitimai tvarkomi tik kartą per metus ir turi būti pateikti iki gruodžio 1 dienos, kad įsigaliotų kitų metų sausio 1 dieną. Be to, „Market Partner“, valdantys savo „MONAT“ verslą naudodamiesi Verslo subjekto statusu, turi pranešti „MONAT“ apie bet kokių pareigūnų, direktorių, akcininkų, vadovų, narių ar kitų Verslo subjekto susijusių šalių pridėjimą ar pašalinimą.

3.5  - RĖMĖJO KEITIMAS

Siekdama apsaugoti visų „Market Partner“ organizacijų sąžiningumą ir apsaugoti sunkų visų „Market Partner“ darbą, „MONAT“ griežtai nerekomenduoja keisti rėmimo. Rėmimo vientisumo išlaikymas yra labai svarbus kiekvieno „Market Partner“ ir „MONAT“ sėkmei. Todėl perduoti „MONAT“ verslą iš vieno rėmėjo kitam neleidžiama, išskyrus pradinį trisdešimties (30) dienų laikotarpį iš karto po to, kai „Market Partner“ arba VIP klientas pirmą kartą prisijungia prie „MONAT“. Pasibaigus tokiam pradiniam trisdešimties (30) dienų laikotarpiui, Rėmėjo keisti nebegalima. Leidžiami Rėmėjų pakeitimai apsiriboja tik tais atvejais, kai „Market Partner“ ar VIP klientas suklydo pasirinkdami tinkamą Rėmėją pildydami internetinę „MONAT“ paraišką. Visas užklausas dėl Rėmėjo keitimo turi patvirtinti ne tik kompanija, sponsorius bet ir naujas sponsorius.

* Tam tikromis aplinkybėmis Monat gali savo nuožiūra paskirti rėmėją, kuris gali būti naudingas MONAT verslui arba dalyvaujančių rinkos partnerių verslui.

„Market Partner“ ar VIP klientas turi užpildyti prašymo pakeisti Rėmėją formą ir nusiųsti ją el. paštu bendrovės komisijos skyriui adresu: Sponsorcorrection@MonatGlobal.com.

3.5.1  - ATŠAUKIMAS IR PAKARTOTINĖS PARAIŠKOS PATEIKIMAS

„Market Partner“ gali teisėtai pakeisti organizaciją, savanoriškai nutraukdamas savo „MONAT verslą ir likdamas neveikliu (t. y. nepirkdamas „MONAT“ produktų perpardavimui, neparduodamas „MONAT“ produktų, neremdamas, nedalyvaudamas jokiuose „MONAT“ renginiuose ir nedalyvaudamas jokioje kitokioje „Market Partner“ veikloje ar bet kurio kito „MONAT“ verslo valdyme) šešis (6) pilnus kalendorinius mėnesius. Praėjus šešių mėnesių neveiklumo laikotarpiui, buvęs „Market Partner“ gali vėl kreiptis į naują rėmėją, tačiau buvusi „Market Partner“ rinkodaros organizacija išliks pirminėje rėmimo linijoje. „MONAT“ svarstys galimybę išimtinėmis aplinkybėmis atsisakyti šešių mėnesių laukimo laikotarpio. Tokie prašymai dėl atsisakymo turi būti pateikti „MONAT“ raštu.

3.5.2  - NELEISTINAS APĖJIMAS; PRETENZIJŲ ATSISAKYMAS

Tuo atveju, jei „Market Partner“ apeina pirmiau minėtą politiką, susijusią su Rėmėjo pakeitimu ir Verslo subjekto pakeitimu, o antrajame „Market Partner“ sukurtame versle sukuriama kita žemesniosios linijos organizacija, „MONAT“ pasilieka išimtinę teisę perkelti tą žemesniosios linijos organizaciją. Dažnai yra labai sunku spręsti konfliktus, susijusius su tinkamu žemesniosios linijos, kuri atsirado organizacijoje, kuri netinkamai pakeitė rėmėjus, išdėstymu. Todėl „MARKET PARTNER“ ATSISAKO BET KOKIŲ IR VISŲ PRETENZIJŲ „MONAT“, JOS PAREIGŪNAMS, DIREKTORIAMS, SAVININKAMS, DARBUOTOJAMS IR AGENTAMS, SUSIJUSIŲ AR KYLANČIŲ DĖL „MONAT“ SPRENDIMO PERKELTI BET KURIĄ ŽEMESNIOSIOS LINIJOS ORGANIZACIJĄ, BESIVYSTANČIĄ PO ORGANIZACIJA, NETINKAMAI PAKEITUSIA RĖMIMO LINIJAS.

3.6  – LEIDIMO NETURINTYS IEŠKINIAI

3.6.1  - ŽALOS ATLYGINIMAS

„Market Partner“ yra visiškai atsakingas už visus savo žodinius ir rašytinius pareiškimus apie „MONAT“ produktus ir Kompensavimo planą, kurie nėra aiškiai pateikti oficialioje „MONAT“ medžiagoje.

Tai apima teiginius ir pareiškimus, daromus per visus komunikacijos žiniasklaidos šaltinius, nepriklausomai nuo to, ar jie pateikti tiesiogiai, susitikimuose, internete, per socialinę žiniasklaidą, spaudoje, ar bet kokias kitas komunikacijos priemones.

„MONAT“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, įskaitant teismo sprendimus, civilines sankcijas, pinigų grąžinimą, advokato išlaidas, teismo išlaidas ar prarastą verslą, kurį „MONAT“ patyrė dėl neteisėto „Market Partner“ pareiškimo ar veiksmų. Ši nuostata galios ir po „Market Partner“ Sutarties nutraukimo.

3.6.2.  – PAREIŠKIMAI APIE PRODUKTUS

Negali būti pateikiami jokie pareiškimai (įskaitant asmeninius atsiliepimus) dėl produktų terapinių, gydomųjų ar naudingųjų savybių.

„Market Partner“ negali pareikšti, kad „MONAT“ produktai yra naudingi gydant, diagnozuojant, švelninant ar užkertant kelią jokioms ligoms. Tokie teiginiai gali būti suvokiami kaip pareiškimai apie mediciną ar vaistus, todėl jie gali būti nepakankamai pagrįsti. Tokie teiginiai ne tik pažeidžia „Market Partner“ Sutartį, bet ir pažeidžia Lietuvos Respublikos bei kitų šalių galiojančius įstatymus.

„MONAT“ primygtinai ragina visus savo „Market Partner“ reklamuoti revoliucinių „MONAT“ produktų pranašumus ir pažangiausią jos rinkos galimybę. „Market Partner“ negali sukurti medžiagos, lyginančios produktus. Bet koks kitas „Market Partner“ atliktas produkto palyginimas yra draudžiamas ir yra šių Sąlygų ir procedūrų pažeidimas, dėl kurio „Market Partner“, darančiam tokius palyginimus, gali būti pareikšti teisiniai ieškiniai dėl prekių ženklo pažeidimo ir šmeižto, taip pat ieškiniai „MONAT“.

3.6.3  - PAJAMŲ PROGNOZĖS

Norėdami užregistruoti potencialius „Market Partner“, kai kurie „Market Partner“ kartais susigundo naudoti pajamų prognozes arba uždarbio pateikimą, kad parodytų būdingą tiesioginio pardavimo galią. Tai duoda priešingų rezultatų, nes nauji „Market Partner“ gali labai greitai nusivilti, jei jų rezultatai nebus tokie dideli ar tokie greiti, kaip kitų pasiekti rezultatai. „MONAT“ mes tvirtai tikime, kad „MONAT“ pajamų potencialas yra pakankamai didelis, kad būtų labai patrauklus, nepranešant apie kitų uždarbį.

Nors „Market Partner“ gali manyti, kad naudinga pateikti savo mokėjimo įrašų kopijas arba atskleisti savo ar kitų asmenų pajamas, tokie metodai turi teisinių pasekmių, kurios gali neigiamai paveikti „MONAT“ ir patį šiuos teiginius pateikiantį „Market Partner“, išskyrus atvejus, kai su pajamų prognoze arba uždarbio pateikimu kartu atskleidžiama atitinkama informacija. Kadangi „MONAT Market Partner“ neturi duomenų, reikalingų teiginiams apie pajamas pateikti, „Market Partner“, pristatydamas ar aptardamas „MONAT“ galimybę ar Kompensavimo planą su būsimu „Market Partner“, negali pateikti pajamų prognozių, pareiškimų apie pajamas ar atskleisti savo „MONAT“ pajamų (įskaitant „MONAT“ mokėjimo kortelių įrašų, „Back Office“ įrašų, banko sąskaitų išrašų ar mokesčių įrašų rodymą).

3.6.4  - PAREIŠKIMAI APIE KOMPENSAVIMO PLANĄ

Pateikdami arba aptardami „MONAT“ Kompensavimo planą, „Market Partner“ būsimiems „Market Partner“ turi aiškiai nurodyti, kad finansinė sėkmė su „MONAT“ reikalauja pasišventimo, pastangų ir pardavimo įgūdžių.

3.7  - PERPAKAVIMAS IR PAKARTOTINIS ŽENKLINIMAS DRAUDŽIAMI

„MONAT“ produktai gali būti parduodami tik originaliose pakuotėse. „Market Partner“ negali perpakuoti, pakartotinai ženklinti ar pakeisti „MONAT“ produktų etikečių. Neteisėtas etikečių / pakuočių keitimas gali pažeisti galiojančius įstatymus ir užtraukti civilinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę. „Market Partner“ prie kiekvieno produkto ar produkto pakuotės gali priklijuoti personalizuotą lipduką su „Market Partner“ asmenine / kontaktine informacija, jei tai daroma nenuėmus esamų etikečių ir nedengiant jokio produkto etiketėje esančio teksto, grafikos ar kitos medžiagos.

3.8  - PREKYBOS VIETOS

„Market Partner“ gali parduoti „MONAT“ produktus prekybos vietose ir gali rodyti arba parduoti „MONAT“ produktus ar literatūrą mažmeninės prekybos ar paslaugų verslo vietoje, bet tik taip, kaip nurodyta toliau.

„Market Partner“ gali pardavinėti „MONAT“ produktus paslaugų verslo vietose, kurios yra atviros visuomenei pagal išankstinę registraciją, o „MONAT“ produktai (arba literatūra) nerodomi plačiajai visuomenei prieinamose vietose. (t. y. individualus prekystalis arba priėmimo patalpa yra priimtini, tačiau salono vitrina arba priėmimo patalpa nėra priimtini).

Internetinio aukciono ir (arba) pardavimą palengvinančios svetainės, įskaitant, bet neapsiribojant „eBay“ ir „Craig ‘s List“ yra laikomos prekybos vietomis ir negali būti naudojamos „MONAT“ produktams parduoti.

3.9  - PREKYBOS MUGĖS, PARODOS IR KITI PARDAVIMO FORUMAI

„Market Partner“ gali rodyti ir (arba) parduoti „MONAT“ produktus prekybos mugių ir profesinių parodų metu. Prieš sumokėdami užstatą renginio organizatoriui, „Market Partner“ turi kreiptis į „MONAT“ vidaus tarnybą ir gauti raštišką sutikimą dėl sąlyginio dalyvavimo patvirtinimo, nes pagal „MONAT“ politiką kiekviename renginyje gali dalyvauti tik vienas įgaliotas „MONAT“ verslas. Galutinis patvirtinimas bus suteiktas pirmajam „Market Partner“, pateikusiam oficialią renginio reklamą, „Market Partner“ ir renginio atstovo pasirašytos sutarties kopiją ir sąskaitą, kurioje nurodoma, kad sumokėtas užstatas už stendą. Patvirtinimas suteikiamas tik nurodytam renginiui. Bet koks prašymas dalyvauti kituose būsimuose renginiuose dar kartą turi būti pateiktas „Market Partner“ pagalbos skyriui. Be to, „MONAT“ pasilieka teisę atsisakyti suteikti leidimą dalyvauti bet kokiame renginyje, kuris, jos nuomone, nėra tinkamas produktų ar „MONAT“ galimybės reklamai. Leidimas nebus duotas apsikeitimo susitikimams, garažų išpardavimams, bagažinių turgeliams ar ūkininkų turgeliams, nes šie renginiai nepalankūs profesionaliam įvaizdžiui, kurio siekia „MONAT“.

3.10  - INTERESŲ KONFLIKTAI

MONAT rinkos partneriai gali laisvai dalyvauti kitose tiesioginio pardavimo įmonėse ar rinkodaros galimybėse, daugiapakopėse rinkodaros, tinklinės rinkodaros ar santykių rinkodaros galimybėse, jei tik savo organizacijas ir žemesnes linijas laiko atskirai.

Rinkos partnerio reitingas žemiau rinkos mentoriaus:

Jei rinkos partneris arba jo artimiausio namų ūkio narys užsiima daugiapakope rinkodara, tinkline rinkodara, santykių rinkodara ar tiesioginio pardavimo galimybėmis arba bet kokia verslu, parduodančiu konkuruojančius produktus, rinkos partneris yra atsakingas už tai, kad MONAT verslas būtų vykdomas. visiškai atskiras ir atskirtas nuo bet kurios kitos programos, kurioje dalyvauja Rinkos partneris. Šiuo tikslu rinkos partneriai:


 1. a)Netaikyti ir nesidalyti su MONAT rinkos partneriais, darbuotojais ar klientais ne MONAT galimybėmis ar produktais per jokias socialinės žiniasklaidos platformas, naudojamas MONAT produktams reklamuoti.
 2. b)Nerodyti MONAT reklaminės medžiagos, pardavimo priemonių ar produktų su bet kokia ne MONAT reklamine medžiaga, pardavimo priemonėmis, produktais ar paslaugomis arba toje pačioje vietoje.
 3. c)nesiūlyti MONAT galimybės ar produktų būsimiems ar esamiems klientams ar rinkos partneriams kartu su jokia ne MONAT programa, galimybe, produktu ar paslauga.
 4. d)nesiūlyti jokių ne MONAT galimybių, produktų, paslaugų, mokymų ar galimybių jokiuose su MONAT susijusiuose susitikimuose, seminaruose, suvažiavimuose, internetiniuose seminaruose, telekonferencijose ar kitose funkcijose.
 5. e)neperleisti savo verslo ir nenaudoti kitų vardų ar ID numerių (įskaitant sutuoktinio, giminaičio, namų ūkio nario, verslo ar kito juridinio asmens, pvz., korporacijos ar tresto), vardų ar ID numerių, kad išvengtų arba apeitų aukščiau nurodytas taisykles.
 6. f)Nerodyti ir nesujungti MONAT produktų ar paslaugų pardavimo literatūroje, svetainėje, socialinėje žiniasklaidoje ar pardavimo susitikimuose su jokiais kitais produktais a  paslaugomis.

Market partneris, turintis market mentoriaus ir aukštesnį reitingą:

Market partneriai, įgiję Market mentoriaus, MMM, AED, ED, SED ar Founder yra peržūrimi pardavimų srityje, o MONAT laikosi aukščiausių standartų. MM ir aukštesnio rango pasiekimas yra labai išskirtinis ir suteikia Market partneriams prieigą prie papildomos MONAT konfidencialios ir komercinės informacijos, paramos ir kompensacijų. Todėl visiems tokiems asmenims draudžiama dalyvauti bet kokiose kitose tiesioginės pardavimo įmonėse ar rinkodaros galimybėse, daugiapakopėse rinkodaros, tinklinės rinkodaros ar santykių rinkodaros galimybėse.

Bendra:

Tuo laikotarpiu, kai MONAT Market partneris vykdo nepriklausomą MONAT verslą ir toliau gauna komisinius arba premijas iš MONAT, susijusią su tuo nepriklausomu MONAT verslu (toliau – Sutarties sąlygos), Market partneriai negali tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti jokių kitų MONAT Market partneri, darbuotojais arba klientas bet kokiam kitam tiesioginio pardavimo verslui.

Bet kurios šio 3.10 ir 3.10.1 skirsnio nuostatų pažeidimas yra nepagrįstas ir nepateisinamas sutartinis kišimasis tarp MONAT ir jos Market partnerių ir sukeltų nepataisomą žalą MONAT. Tokiu atveju MONAT gali savo nuožiūra taikyti bet kokias sankcijas, kurios, jos nuomone, yra būtinos ar tinkamos tokiam Market partneriui arba tokio Market partnerio nepriklausomam platintojui, arba prašyti taikyti laikinąsias priemones. Tokia sankcija gali apimti, be apribojimų, komisinių ir premijų sustabdymą, baudas, apribojimą dalyvauti MONAT renginiuose ir Market partnerio nepriklausomo platinimo MONAT pripažinimą arba nutraukimą.

3.10.1  - NESIŪLYMAS

„MONAT Market Partner“ gali laisvai dalyvauti kitose tiesioginio pardavimo bendrovių veikloje arba rinkodaros galimybėse, įskaitant pardavimus organizuojant renginius, tinklinę rinkodarą ir daugiapakopę rinkodarą, su sąlyga, kad jų organizacijos ir žemesniosios linijos yra atskiros. Tuo laikotarpiu, kai „MONAT Market Partner“ vykdo nepriklausomo MONAT“ verslo veiklą ir toliau gauna komisinius arba premijas iš „MONAT“, susijusiais su tuo nepriklausomu „MONAT“ verslu („Sutarties terminas“), „Market Partner“ negali tiesiogiai ar netiesiogiai samdyti kito „MONAT Market Partner“ ar VIP kliento bet kuriai kitai tiesioginio pardavimo veiklai.

Atsižvelgdami į privalumus, kuriuos „MONAT“ teikia visiems „Market Partner“, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto svetaines, rinkodaros pagalbą ir mokymus, komisinių mokėjimus ir kitas paskatas, taip pat į papildomus privalumus, suteikiamus aukštesnio rango „Market Partner“ i) šešių (6) mėnesių laikotarpiui visiems žemesnio nei „Market Mentor“ rango „Market Partner“; ii) dvylikos (12) mėnesių laikotarpiui visiems „Market Partner“, priskiriamiems „Market Mentor“ ar aukštesniam rangui, ir vadovaudamiesi Sutarties terminu, „Market Partner“ negali tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti jokių „MONAT Market Partner“ ar VIP klientų jokiose kitose tiesioginio pardavimo, daugiapakopės, tinklinės rinkodaros ar santykių rinkodaros bendrovėse.

Sąvoka „įdarbinti“ reiškia faktinį ar bandytą rėmimą, siūlymą, registraciją, skatinimą ar bet kokias pastangas daryti įtaką bet kokiu kitu būdu tiesiogiai ar netiesiogiai (t. y. per trečiąją šalį), kitą „MONAT Market Partner“ ar VIP klientą užsiregistruoti arba dalyvauti kitose daugiapakopės rinkodaros, tinklinės rinkodaros, santykių rinkodaros ar tiesioginio pardavimo galimybėse.

„Market Partner“ ir Bendrovė pripažįsta, kad tinklinė rinkodara vykdoma per nepriklausomų rangovų tinklus, išsibarsčiusius visoje Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniu mastu, o verslas paprastai vykdomas internetu ir telefonu, todėl pastangos siaurai apriboti šios nesiūlymo nuostatos geografinę aprėptį būtų visiškai neveiksmingos. Todėl „Market Partner“ ir „MONAT“ susitaria, kad 3.10.1 skirsnyje nustatyta nesiūlymo nuostata taikoma visoje šalyje ir visose tarptautinėse rinkose, kuriose įsikūrę „MONAT Market Partner“.

Šio 3.10.1 skirsnio nuostatos galioja ir pasibaigus Sutarties terminui ir nutraukus „Market Partner“ asociaciją su „MONAT“: i) šešių (6) mėnesių laikotarpiui visiems žemesnio nei „Market Mentor“ lygio „Market Partner“, arba ii) dvylikos (12) mėnesių laikotarpiui visiems „Market Mentor“ ar aukštesnio lygio „Market Partner“.

3.10.2  - KONKURUOJANČIŲ PREKIŲ PARDAVIMAS

„Market Partner“ negali parduoti arba bandyti parduoti konkuruojančių ne „MONAT“ produktų kitiems „Market Partner“ arba VIP klientams. Bet kuris produktas, priklausantis toms pačioms bendrosioms kategorijoms kaip ir „MONAT“ produktai, laikomas konkuruojančiu (pvz., bet koks plaukų priežiūros ar grožio produktas, panašus į „MONAT“ yra konkuruojantis produktas, neatsižvelgiant į kainų, kokybės, sudedamųjų dalių ar kitų skiriamųjų veiksnių skirtumus).

3.10.3  - „MARKET PARTNER“ DALYVAVIMAS KITOSE TIESIOGINIO PARDAVIMO PROGRAMOSE

Jei „Market Partner“ vykdo kitas ne „MONAT“ tiesioginio pardavimo programas, „Market Partner“ privalo užtikrinti, kad jo ar jos „MONAT“ veikla būtų vykdoma visiškai atskirai nuo bet kurios kitos programos, kurioje dalyvauja „Market Partner“. Šiuo tikslu „Market Partner“ turi:

 1. a)nerodyti „MONAT“ reklaminės medžiagos, pardavimų pagalbinių priemonių ar produktų su arba toje pačioje vietoje, kaip ir ne „MONAT“ reklaminės medžiagos, pardavimų pagalbinių priemonių, produktų ar paslaugų.
 2. b)nesiūlyti „MONAT“ galimybės ar produktų būsimiems ar esamiems VIP klientams ar „Market Partner“ kartu su jokia kita ne „MONAT“ programa, galimybe, produktu ar paslauga.
 3. c)nesiūlyti jokios ne „MONAT“ galimybės, produktų, paslaugų ar galimybių jokiame su „MONAT“ susijusiame susitikime, seminare, konvencijoje, internetiniame seminare, telekonferencijoje ar kituose renginiuose.
 4. d)nesitaikyti ir nesidalinti ne „MONAT“ galimybėmis ar produktais su „MONAT Market Partner“ ar VIP klientais dabartiniuose ar naujuose „Facebook“ puslapiuose ar bet kokiose socialinėse žiniasklaidos priemonėse.
 5. e)neperduoti savo verslo arba nenaudoti kitų vardų ar ID numerių (įskaitant sutuoktinio, giminaičio, namų ūkio nario, verslo ar kito juridinio asmens, pvz., korporacijos ar patikos), kad išvengtumėte ar apeitumėte minėtas sąlygas.
 6. f)svetainėje, socialinėje žiniasklaidoje ar pardavimo susitikimuose nerodyti ir nemaišyti pardavimo literatūroje pateikiamų „MONAT“ produktų ar paslaugų su kitais produktais ar paslaugomis.


„MONAT“ „Founders“, gaunantys „Founder“grupės premijas ar mokėjimus, „Motor Club“ nariai, „Associate Executive Director“, „Executive Director“ ir „Senior Executive Director“ yra vertinami patarėjai pardavimo srityje ir „MONAT“ jiems taiko aukščiausių standartų reikalavimus. Todėl visiems tokiems asmenims draudžiama dalyvauti bet kokioje kitoje tiesioginio pardavimo, ryšių rinkodaros ar daugiapakopės rinkodaros programoje kaip nepriklausomam atstovui ar darbuotojui.

Bet kurios iš šio 3.10.3 skirsnio nuostatų pažeidimas reiškia nepagrįstą ir nepateisinamą kišimąsi tarp „MONAT“ ir jos „Market Partner“ bei padarytą nepataisomą žalą „MONAT“. Tokiu atveju „MONAT“ gali savo nuožiūra taikyti bet kokias sankcijas, kurios, jos manymu, yra būtinos ar tinkamos, tokiam „Market Partner“ ar tokio „Market Partner“ nepriklausomam platinimui, arba nedelsiant imtis teisinių priemonių be garantijos įsipareigojimo. Tokia sankcija gali apimti, be apribojimų, komisinių ir premijų sustabdymą, draudimą dalyvauti „MONAT“ renginiuose ir „MONAT“ nepriklausomo „Market Partner“ platinimo pripažinimą arba nutraukimą.

3.10.4  - „MARKET PARTNER“ VEIKLOS (GENEALOGIJOS) ATASKAITOS - KONFIDENCIALI INFORMACIJA

„Konfidenciali informacija“ apima, bet neapsiriboja, „Market Partner“ veiklos ataskaitas, „MONAT“ VIP klientų ir „Market Partner“ tapatybes, „MONAT“ VIP klientų ir „Market Partner“ kontaktinę informaciją, „Market Partner“ pardavimo apimties informaciją. Konfidenciali informacija yra arba gali būti prieinama „Market Partner“ susipažinti ir peržiūrėti kiekvieno „Market Partner“ nukopijuotos „MONAT“ svetainės „Back Office“. „Market Partner“ prieiga prie tokios Konfidencialios informacijos yra apsaugota slaptažodžiu. Visos „Market Partner“ veiklos ataskaitos ir jose pateikta informacija yra konfidencialios ir sudaro „MONAT“ privačią informaciją ir verslo komercines paslaptis. „Market Partner“ veiklos ataskaitos teikiamos „Market Partner“ tik su griežčiausiu konfidencialumu ir yra prieinamos „Market Partner“ tik tam, kad padėtų „Market Partner“ bendradarbiauti su atitinkamomis rinkodaros organizacijomis plėtojant jų „MONAT“ verslą. „Market Partner“ negali naudoti jokios konfidencialios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus savo nepriklausomo „MONAT“ verslo vystymui. Kai „Market Partner“ dalyvauja kitų tiesioginio pardavimo ar daugiapakopės rinkodaros bendrovių veikloje, „Market Partner“ neturi teisės naudotis tam tikra Konfidencialia informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, žemesniosios linijos genealogijos ataskaitas. „Market Partner“ turėtų naudoti konfidencialią informaciją, tik tam, kad padėtų, motyvuotų ir apmokytų savo žemesniosios linijos „Market Partner“ ir jokiu kitu tikslu. Tokiu būdu „Market Partner“ negali atskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai, įskaitant, bet neapsiribojant, savo žemesniosios linijos „Market Partner“. „Market Partner“ ir „MONAT“ sutaria, jei netaikomas šis konfidencialumo ir neatskleidimo susitarimas, „MONAT“ neteiks konfidencialios informacijos (įskaitant „Market Partner“ veiklos ataskaitas) „Market Partner“.

Siekdamas apsaugoti konfidencialią informaciją, „Market Partner“ savo ar kito asmens, partnerystės, asociacijos, korporacijos ar kito subjekto vardu negali:

 1. a)tiesiogiai arba netiesiogiai naudoti arba atskleisti bet kokią konfidencialią informaciją bet kuriai trečiajai šaliai;
 2. b)tiesiogiai ar netiesiogiai atskleisti bet kuriam asmeniui, partnerystei, asociacijai, korporacijai ar kitam subjektui savo „Back Office“ slaptažodį ar kitą prieigos kodą;
 3. c)naudoti bet kokią konfidencialią informaciją, kad galėtų konkuruoti su „MONAT“ arba bet kokiu kitu tikslu, išskyrus jo ar jos „MONAT“ verslo skatinimą ar rėmimą; arba
 4. d)įdarbinti arba siūlyti bet kurį „MONAT Market Partner“ arba VIP klientą, įtrauktą į bet kurią „Market Partner“ veiklos ataskaitą arba bet kurią kitą „Market Partner“ „Back Office“ ataskaitą, arba kokiu nors būdu bandyti paveikti arba paskatinti bet kurį tokį „Market Partner“ arba VIP klientą pakeisti savo verslo santykius su „MONAT“.


„Market Partner“ pareiga neatskleisti jokios konfidencialios informacijos lieka galioti ir atšaukus ar nutraukus Sutartį, ji lieka galioti ir yra teisiškai privaloma, neatsižvelgiant į tai, ar „Market Partner“ Sutartis buvo nutraukta, ar „Market Partner“ yra ar nėra kitaip susijęs su Bendrove.

Bendrovei pareikalavus, bet kuris esamas ar buvęs „Market Partner“ grąžins Bendrovei visus „Market Partner“ veiklos ataskaitų originalus ir kopijas.

3.11  - KITŲ TIESIOGINIO PARDAVIMO PARDAVĖJŲ SIEKIMAS

„MONAT“ nesutinka, kad „Market Partner“ specialiai ar sąmoningai siektų kitų tiesioginio pardavimo bendrovių pardavėjus parduoti „MONAT“ produktus ar tapti „MONAT Market Partner“, taip pat „MONAT“ nesitaiksto su „Market Partner“ raginimais ar priviliojimu kitos tiesioginio pardavimo bendrovės pardavimo jėgų nariams pažeisti savo sutarties su tokia kita bendrove sąlygas. Tokia praktika akivaizdžiai pažeistų Etikos kodeksą, su kuriuo sutinkame kaip Tiesioginio pardavimo asociacijos nariai. Jeigu „Market Partner“ imtųsi tokios veiklos, jie rizikuoja būti paduoti į teismą kitos tiesioginio pardavimo bendrovės. Jei „Market Partner“ bus pateiktas ieškinys, arbitražas ar mediacija, kuriame teigiama, kad jis arba ji vykdė netinkamą savo pardavimo jėgos ar klientų įdarbinimo veiklą, „MONAT“ nemokės nei „Market Partner“ gynybos išlaidų, nei teisinių išlaidų, taip pat „MONAT“ neatlygins „Market Partner“ už bet kokį teismo sprendimą, skyrimą ar susitarimą.

3.12  - KRYŽMINIS RĖMIMAS

Faktinis ar bandomas kryžminis rėmimas yra griežtai draudžiamas. „Kryžminis rėmimas“ apibrėžiamas kaip asmens ar subjekto, kuris jau turi galiojančią „Market Partner“ Sutartį su „MONAT“ arba kuris tokią sutartį turėjo per pastaruosius šešis kalendorinius mėnesius, priėmimas į kitą rėmimo liniją. Draudžiama apeiti šią politiką naudojant sutuoktinio ar giminaičio vardą, prekybinius pavadinimus, DBA, fiktyvius vardus, korporacijas, partnerystes, fiktyvius ID dokumentus ar bet kokius statytinius ar kitokias gudrybes. „Market Partner“ neturi žeminti, apjuodinti ar šmeižti kitų „MONAT Market Partner“, siekdami privilioti kitą „Market Partner“ tapti pirmojo „Market Partner“ rinkodaros organizacijos dalimi.

Jei aptinkamas kryžminio rėmimo atvejis, apie jį reikia nedelsiant pranešti Bendrovei. „MONAT“ gali imtis drausminių priemonių prieš „Market Partner“, pakeitusį organizacijas ir (arba) tuos „Market Partner“, kurie skatino arba dalyvavo kryžminiame rėmime. „MONAT“ taip pat gali perkelti visą arba dalį nusižengusio „Market Partner“ rinkodaros organizacijos į pirminę jo ar jos rinkodaros organizaciją, jei Bendrovė mano, kad tai yra teisinga ir įmanoma. Tačiau „MONAT“ nėra įpareigota perkelti kryžminu rėmimu remiamo „Market Partner“ rinkodaros organizacijos, o galutinis organizacijos perkėlimas atliekamas tik „MONAT“ nuožiūra. „Market Partner“ atsisako visų pretenzijų ir ieškinių prieš „MONAT“, atsirandančių dėl ar susijusių su kryžminu rėmimu remiamo „Market Partner“ rinkodaros organizacijos perkėlimu.

3.13  - KLAIDOS ARBA KLAUSIMAI

Jei „Market Partner“ turi klausimų apie komisinius, premijas, „Market Partner“ veiklos ataskaitas ar mokesčius arba mano, kad buvo padaryta kokių nors klaidų, „Market Partner“ privalo raštu pranešti „MONAT“ per 60 dienų nuo tariamos klaidos ar incidento datos. „MONAT“ neatsako už jokias klaidas, praleidimus ar problemas, apie kurias Bendrovei nebuvo pranešta per 60 dienų.

3.14  - VYRIAUSYBINIS PATVIRTINIMAS

Nė viena reguliavimo agentūra ar pareigūnai netvirtina ar nepritaria jokioms tiesioginio pardavimo ar tinklinės rinkodaros bendrovėms ar programoms. Todėl „Market Partner“ neatstovauja ir neteigia, kad „MONAT“ ar jos Kompensavimo planą „patvirtino“, jam „pritarė“ ar kitaip sankcionavo kuri nors vyriausybės agentūra.

3.15  - PARAIŠKŲ AR UŽSAKYMŲ LAIKYMAS

L„Market Partner“ negali manipuliuoti naujų pareiškėjų registravimu ir produktų pirkimu. Visos „Market Partner“ Paraiškos ir Sutartys turi būti išsiųstos „MONAT“ per 72 valandas nuo to laiko kai jas pasirašė pareiškėjas. Taip pat, visi produktų užsakymai turi būti pateikti „MONAT“ per 72 valandas nuo to momento, kai juos pateikia Klientai.

3.16  - IDENTIFIKAVIMAS

Užsiregistravus, Bendrovė „Market Partner“ suteiks unikalų „Market Partner“ identifikavimo numerį, pagal kurį jis bus identifikuojamas. Šis numeris bus naudojamas užsakymams atlikti, komisiniams ir premijoms stebėti.

3.17   - PAJAMOS IR KITI MOKESČIAI

Kiekvienas „Market Partner“ yra atsakingas už visų mokesčių, įmokų ir panašių ar bet kokių pajamų, gautų kaip nepriklausomas „Market Partner“ apskaitą, deklaravimą ir mokėjimą.

„MONAT“ negali teikti „Market Partner“ jokių asmeninių patarimų mokesčių klausimais. „Market Partner“ turėtų konsultuotis su savo buhalteriu, advokatu ar kitu mokesčių specialistu.

3.18  - NEPRIKLAUSOMO RANGOVO STATUSAS

„Market Partner“ yra nepriklausomi rangovai ir nėra franšizės ar verslo galimybės pirkėjai. „MONAT“ ir jos „Market Partner“ susitarimas nekuria darbdavio ir darbuotojo santykių, agentūros, partnerystės ar bendros įmonės tarp Bendrovės ir „Market Partner“. „Market Partner“ nelaikomas darbuotoju dėl jo paslaugų ar federalinių ar valstijų mokesčių. Visi „Market Partner“ yra atsakingi už vietinių, valstijos ir federalinių mokesčių mokėjimą nuo visų kompensacijų, uždirbtų kaip Bendrovės „Market Partner“. „Market Partner“ neturi jokių įgaliojimų (nei išreikštų, nei numanomų) įpareigoti Bendrovę prisiimti jokių įsipareigojimų. Kiekvienas „Market Partner“ nustato savo tikslus, darbo valandas ir pardavimo būdus, jei tik jis ar ji laikosi Konsultavimo sutarties sąlygų, šių Sąlygų ir procedūrų bei taikomų įstatymų.

3.19  - DRAUDIMAS

„Market Partner“ gali norėti pasirūpinti savo verslo draudimu. Būsto draudimo polisai paprastai neapima su verslu susijusių sužalojimų, inventoriaus ar verslo įrangos vagysčių ar sugadinimų. „Market Partner“ patariama kreiptis į savo draudimo agentus, kad įsitikintų, jog jų verslo turtas yra apsaugotas. Tai dažnai galima padaryti su paprastu „Verslo tikslo“ patvirtinimu, įtrauktu į „Market Partner“ būsto draudimo liudijimą.

3.20  - TARPTAUTINIO MASTO RINKODARA

Dėl kritinių teisinių ir mokestinių sumetimų „MONAT“ turi apriboti „MONAT“ produktų perpardavimą ir „MONAT“ verslo pristatymą tik būsimiems VIP klientams ir „Market Partner“, esantiems Jungtinėse Valstijose ir JAV teritorijose bei tose kitose šalyse, kuriose Bendrovė yra oficialiai paskelbusi oficialiai vykdantį verslą. Be to, leidimas keliems „Market Partner“ vykdyti verslą rinkose, kurių dar neatidarė „MONAT“, pažeistų idėją kiekvienam „Market Partner“ suteikti vienodas galimybes plėstis tarptautiniu mastu.

Atitinkamai „Market Partner“ turi teisę parduoti „MONAT“ produktus ir registruoti VIP klientus bei „Market Partner“ tik tose šalyse, kuriose „MONAT“ yra įgaliota vykdyti verslą, kaip skelbiama oficialioje įmonės literatūroje. „MONAT“ produktai ar pardavimų pagalbinės priemonės negali būti gabenami ar parduodami bet kurioje užsienio šalyje. „Market Partner“ gali parduoti, duoti, perduoti ar platinti „MONAT“ produktus ar pardavimų pagalbines priemones tik savo šalyje. Be to, joks „Market Partner“ negali jokioje neleistinoje šalyje; a) vesti pardavimo, registracijos ar mokymų susitikimų; b) registruoti arba bandyti registruoti potencialius „Market Partner“ c) vykdyti bet kokią kitą veiklą, skirtą parduoti „MONAT“ produktus, įsteigti rinkodaros organizaciją ar reklamuoti „MONAT“ galimybę.

3.21  - ATSARGŲ KAUPIMAS

„Market Partner“ niekada neturi pirkti daugiau produktų, nei jie gali pagrįstai naudoti ar parduoti Klientams per mėnesį, ir neturi daryti įtakos ar bandyti paveikti jokio kito „Market Partner“ pirkti daugiau produktų, nei jie gali pagrįstai naudoti ar parduoti Klientams per mėnesį.

3.22  - ĮSTATYMŲ IR POTVARKIŲ LAIKYMASIS

„Market Partner“, vykdydami savo verslą, laikosi visų taikomų teisės aktų ir reglamentų.

3.23  - NEPILNAMEČIAI

Asmuo, pripažintas nepilnamečiu (iki 18 metų) savo gyvenamojoje šalyje, negali būti „MONAT Market Partner“. „Market Partner“ negali priimti ir įdarbinti nepilnamečių į „MONAT“ programą.

3.24  - VIENAS „MONAT“ VERSLAS VIENAM „MARKET PARTNER“ IR NAMŲ ŪKIUI

„Market Partner“ gali veikti ar turėti teisinę ar atitinkamą nuosavybės dalį tik viename „MONAT“ versle kaip vienanarė bendrovė, partneris, akcininkas ar naudos gavėjas. Nė vienas asmuo negali turėti, valdyti ar gauti kompensacijos iš daugiau nei vieno „MONAT“ verslo. Asmenys iš vieno namų ūkio negali įsteigti ar užsiimti daugiau nei vienu „MONAT“ verslu. „Namų ūkis“ apibrėžiamas kaip visi asmenys, gyvenantys ar dirbantys tuo pačiu adresu ir turintys kraujo, santuokos, partnerystės ar įvaikinimo ryšį arba gyvenantys kartu kaip šeimos vienetas arba šeimos aplinkoje.

Siekiant išlaikyti „MONAT“ Kompensavimo plano vientisumą, „MONAT Market Partner“ norintys tapti vyrai ir žmonos, teisiniai partneriai ar sugyventiniai (bendrai vadinami „sutuoktiniais“) turi būti bendrai remiami kaip vienas „MONAT“ verslas. Sutuoktiniai, nepriklausomai nuo to, ar vienas ar abu yra „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį pasirašiusieji asmenys, negali nei individualiai, nei bendrai turėti ar vykdyti jokio kito „MONAT“ verslo, taip pat negali tiesiogiai ar netiesiogiai (kaip akcininkas, partneris ar turėti kitos teisinės ar atitinkamos nuosavybės) dalyvauti kito „MONAT“ verslo nuosavybėje ar valdyme bet kokia forma.

Vieno „Market Partner“ / namų ūkio taisyklės išimtis bus nagrinėjama kiekvienu atveju atskirai, jei du „Market Partner“ susituoks ar apsigyvens kartu, arba tais atvejais, kai „Market Partner“ kitą „MONAT“ verslą paveldės. Prašymai dėl politikos išimčių turi būti raštu pateikti Atitikties skyriui.

3.25  - NAMŲ ŪKIO NARIŲ AR SUSIJUSIŲ ASMENŲ VEIKSMAI

Jei bet kuris „Market Partner“ namų ūkio narys užsiima kokia nors veikla, kuri, jei ją atliktų „Market Partner“, pažeistų bet kurią Sutarties nuostatą, tokia veikla bus laikoma „Market Partner“ pažeidimu, o „MONAT“ pagal šias Sąlygas ir procedūras gali imtis drausminių priemonių prieš „Market Partner“. Panašiai, jei bet kuris asmuo, kaip nors susijęs su Verslo subjektu (bendrai „susijęs asmuo“), pažeidžia Sutartį, toks (-ie) veiksmas (-ai) bus laikomas subjekto pažeidimu, o „MONAT“ gali imtis drausminių priemonių prieš Verslo subjektą.

3.26  - ĮRAŠŲ UŽKLAUSA

Bet kokiai „Market Partner“ užklausai dėl sąskaitų faktūrų, programėlių, „Market Partner“ veiklos ataskaitų ar kitų įrašų kopijų bus taikomas 2 JAV dolerių mokestis už puslapį ir už vieną kopiją. Šis mokestis padengia pašto išlaidas ir laiką, reikalingą failų paieškai ir įrašų kopijavimui.

3.27  - RINKODAROS ORGANIZACIJOS PERKĖLIMAS Į VIRŠŲ

Rinkodaros organizacijoje atsiradus laisvai vietai dėl „MONAT“ verslo nutraukimo, rinkodaros organizacija gali būti perkelta į viršų, kaip numatyta šiame 3.27 skirsnyje.

3.27.1  - PERKĖLIMAS Į VIRŠŲ (BENDRASIS)

Kai rinkodaros organizacijoje atsiranda laisva vieta dėl „MONAT Market Partner“ Sutarties nutraukimo, kiekvienas pirmojo lygmens „Market Partner“, esantis iškart po „Market Partner“, kurio Sutartis buvo nutraukta, atšaukimo dieną bus perkeltas į pirmąjį to „Market Partner“ rėmėjo lygį („priekinė linija“). Pavyzdžiui, jei rėmėjas A remia B, o B remia C1, C2 ir C3, tuo atveju jei B nutraukia savo verslą, C1, C2 ir C3 bus perkelti į A ir tampa A pirmojo lygio dalimi.


 1. 1.1. jei buvusio „Market Partner“ Rėmėjui bent kartą per pastaruosius keturis laikotarpius buvo mokama kaip „Market Mentor“ ar aukštesnio lygio „Market Partner“, tada rinkodaros organizacija bus nedelsiant perkelta į viršų.
 2. 2.jei Rėmėjui nebuvo mokama kaip „Market Mentor“ ar aukštesnio lygio „Market Partner“ bent kartą per keturis laikotarpius iki atšaukimo datos, Rėmėjui bus duoti kiti šeši laikotarpiai, kurių metu jam ar jai bus mokama kaip „Market Mentor“ ar aukštesnio lygio „Market Partner“ bent du kartus per šešis laikotarpius. Jei per paskutinįjį šešių mėnesių laikotarpio mėnesį Rėmėjas paaukštinamas į „Market Mentor“, rėmėjui suteikiamas toks laikotarpis, kad jis vėl galėtų tapti „Market Mentor“ arba aukštesnio lygio „Market Partner“ (kad atitiktų 2 mokėjimo laikotarpius, taikomus „Market Mentor“ arba aukštesnio lygio „Market Partner“).
  1. a.Jei Rėmėjas atitinka šias sąlygas, atšaukto „Market Partner“ rinkodaros organizacija bus perkelta į viršų pabaigus kvalifikacijas.
  2. b.Jei Rėmėjas neatitinka šių sąlygų, atšaukto „Market Partner“ vieta liks laisva

* Tam tikromis aplinkybėmis Monat gali savo nuožiūra priskirti Rėmėją, kuris skiriasi nuo Rėmėjo, kuris būtų priskirtas per priekinės linijos sąrašą.

3.28  - „MONAT“ VERSLO PARDAVIMAS, PERDAVIMAS AR PERLEIDIMAS

Nors „MONAT“ verslas yra privatus ir savarankiškai valdomas verslas, „MONAT“ verslo pardavimui, perdavimui ar perleidimui, taip pat verslo subjekto, kuriam priklauso arba kuris vykdo „MONAT“ veiklą, akcijų pardavimui, perdavimui ar perleidimui taikomi tam tikri apribojimai. Jei „Market Partner“ nori parduoti savo „MONAT“ verslą arba dalį verslo subjekto, kuriam priklauso „MONAT“ verslas arba kuris jį valdo, turi būti įvykdyti šie kriterijai:


 1. a)a „Market Partner“ turi raštu pasiūlyti „MONAT“ pirmumo teisę pirkti verslą tomis pačiomis sąlygomis, dėl kurių susitarta su trečiosios šalies pirkėju. „MONAT“ per penkiolika (15) dienų nuo rašytinio pasiūlymo gavimo dienos turi teisę pasinaudoti pirmumo teise.
 2. b)pirkėjas ar perėmėjas turi tapti kvalifikuotu „MONAT Market Partner“. Pirkėjas arba perėmėjas turi sutikti su „MONAT Market Partner“ Sutartimi ir „MONAT“ Sąlygomis ir procedūromis. Jei pirkėjas yra aktyvus „MONAT Market Partner“, jis pirmiausia turi nutraukti savo „MONAT“ verslą ir prieš įsigydamas bet kokį kitą „MONAT“ verslą ar jo dalį, palaukti šešis (6) kalendorinius mėnesius.
 3. c)prieš pardavimo, perdavimo ar perleidimo užbaigimą ir „MONAT“ patvirtinimą, turi būti įvykdyti visi skoliniai įsipareigojimai, kuriuos pardavimo šalis turi su „MONAT“.
 4. d)norėdama parduoti, perduoti ar perleisti „MONAT verslą, parduodanti šalis turi turėti gerą reputaciją ir nepažeisti jokių Sutarties sąlygų ar „MONAT“ Sąlygų ir procedūrų.
 5. e)pikėjas arba perėmėjas turi sumokėti 150 JAV dolerių „MONAT“ sąskaitos perleidimo mokestį.
 6. f)jei pardavėjas turi „MONAT“ sąskaitą su „Founder“ pavadinimu, „Founder“ pavadinimas ir bet kokios premijos ar „Founder“ grupės išmokos, susijusios su „Founder“ pavadinimu, nebus perduodamos pirkėjui ar perėmėjui.

Prieš parduodamas nepriklausomą „MONAT“ verslą ar Verslo subjektui priklausančią dalį, parduodantis „Market Partner“ turi apie tai raštu pranešti „MONAT“ Atitikties skyriui ir informuoti apie ketinimą parduoti savo „MONAT“ verslą ar verslo subjektui priklausančią dalį. Prieš pradėdamas pardavimą, parduodantis „Market Partner“ taip pat turi gauti raštišką Atitikties skyriaus pritarimą. Nepriklausomo „MONAT“ verslo pardavimas ar perdavimas negali pakeisti rėmimo linijos.

3.29  - MONAT“ VERSLO ATSKYRIMAS

„MONAT Market Partner“ savo „MONAT“ verslą kartais gali valdyti pasitelkdami vyro ir žmonos partnerystes, reguliarias partnerystes, korporacijas, ribotos atsakomybės bendroves (LLC) ar kitus Verslo subjektus. Tais atvejais, kai santuoka gali baigtis skyrybomis arba korporacija, LLC, partnerystė ar kitas Verslo subjektas gali iširti, turi būti imtasi priemonių užtikrinti, kad bet koks verslo atskyrimas ar padalijimas būtų vykdomas taip, kad nebūtų pakenkta kitų žemesniosios ir aukštesniosios linijų verslų interesams ir pajamoms. Skyrybų ar subjekto iširimo proceso metu šalys turi taikyti vieną iš šių veiklos metodų:

 1. a)viena iš šalių, gavusi kitos (-ų) sutikimą, gali vykdyti „MONAT“ veiklą pagal raštu pateiktą pavedimą, pagal kurį atsisakę sutuoktiniai, akcininkai, partneriai ar patikėtiniai leidžia „MONAT“ bendrauti tiesiogiai ir tik su kitu sutuoktiniu arba neatsisakiusiu akcininku, partneriu ar patikėtiniu.
 2. b)šalys gali toliau vykdyti „MONAT“ verslą „įprastai“, tokiu atveju visa „MONAT“ mokama kompensacija bus mokama pagal status quo, koks jis buvo iki skyrybų padavimo ar likvidavimo nagrinėjimo. Tai yra numatytoji procedūra, jei šalys nesusitaria dėl pirmiau pateikto metodo.

Išsiskyrusių sutuoktinių ar likviduojamo Verslo subjekto Rinkodaros organizacija jokiu būdu nebus padalinta. Panašiai, „MONAT“ jokiomis aplinkybėmis nedalins komisinių ir premijų išmokų tarp išsiskyrusių sutuoktinių ar likviduojamo subjekto narių. „MONAT“ pripažins tik vieną Rinkodaros organizaciją ir per komisinių ciklą mokės tik vieną komisinį mokestį už „MONAT“ verslą. Komisiniai visada išmokami tam pačiam asmeniui ar subjektui. Tuo atveju, jei skyrybų ar likvidavimo proceso šalys negali laiku išspręsti ginčo dėl komisinių ir verslo nuosavybės teisės, kaip nustatė Bendrovė, „Market Partner“ Sutartis nutraukiama priverstinai.

Jei buvęs sutuoktinis dėl skyrybų visiškai atsisakė visų teisių į pradinį „MONAT“ verslą, jis vėliau gali registruotis pas bet kurį pasirinktą rėmėją nelaukdamas šešių kalendorinių mėnesių. Verslo subjekto likvidavimo atveju buvęs partneris, akcininkas, narys ar kitas subjektas, neturintis jokios verslo dalies, turi palaukti šešis kalendorinius mėnesius nuo galutinio likvidavimo dienos, kad galėtų vėl registruotis kaip „Market Partner“. Bet kuriuo atveju buvęs sutuoktinis ar verslo partneris neturi jokių teisių nei į savo buvusios organizacijos „Market Partner“, nei į bet kurį buvusį mažmeninės prekybos ar VIP klientą. Jie turi plėtoti naują verslą taip pat, kaip ir bet kuris kitas naujas „Market Partner“.

3.30  - RĖMIMAS

Visi geros reputacijos aktyvūs „Market Partner“ turi teisę remti ir užregistruoti kitus į „MONAT“. Kiekvienas potencialus „Market Partner“ turi galutinę teisę pasirinkti savo pageidaujamą rėmėją. Jeigu du „Market Partner“ pretenduoja tapti to paties naujo „Market Partner“ rėmėju, Bendrovė pirmąjį Bendrovės gautą prašymą laiko kontroliuojančiu.

Remdamas naują „Market Partner“ per internetinį registracijos procesą, Rėmėjas gali padėti naujam pareiškėjui užpildyti registracijos medžiagą. Tačiau pareiškėjas turi asmeniškai peržiūrėti ir sutikti su internetine paraiška ir sutartimi, „MONAT“ Sąlygomis ir procedūromis bei „MONAT“ Kompensavimo planu. Rėmėjas negali pareiškėjo vardu užpildyti internetinės paraiškos ir sutarties bei sutikti su šia medžiaga.

3.31  - PAVELDĖJIMAS

Po „Market Partner“ mirties arba jam ar jai tapus neveiksniu jo ar jos verslas gali būti perduotas jo ar jos įpėdiniams. Bendrovei turi būti pateikti atitinkami teisiniai dokumentai, kad būtų užtikrintas tinkamas perdavimas. Atitinkamai „Market Partner“ turėtų pasikonsultuoti su advokatu, kuris padėtų jam ar jai parengti testamentą ar kitą turto paveldėjimo dokumentą. Kiekvieną kartą, kai „MONAT“ verslas perduodamas testamentu ar kitu turto paveldėjimo dokumentu, paveldėtojas įgyja teisę gauti visas mirusio „Market Partner“ Rinkodaros organizacijos premijas ir komisinius, jei tenkinamos šios kvalifikacijos. Paveldėtojas (-ai) privalo:

 1. a)užpildyti ir vykdyti „Market Partner“ Sutartį;
 2. b)laikytis Sutarties sąlygų ir nuostatų; ir
 3. c)atitikti visas mirusio „Market Partner“ statuso kvalifikacijas.

Premijos ir komisiniai už „MONAT“ verslą, perduoti pagal šį skirsnį, paveldėtojams bus mokami kartu. Paveldėtojai privalo pateikti „MONAT“ oficialų korespondencijos adresą. Jei verslas yra paliktas bendriems paveldėtojams, jie turi suformuoti Verslo subjektą. „MONAT“ išmokės visas premijas ir komisinius.

3.32  - PERDAVIMAS „MARKET PARTNER“ MIRTIES ATVEJU

Kad galėtų atlikti testamentinį „MONAT“ verslo perdavimą, mirusio „Market Partner“ asmeninis atstovas arba turto vykdytojas privalo pateikti visus reikiamus dokumentus, kad nustatytų įpėdinio arba įpėdinių teisę į „MONAT“ verslą. Įpėdinis ar įpėdiniai turi užpildyti ir vykdyti „Market Partner“ Sutartį ir atitikti kitus reikalavimus, išdėstytus 3.31 skirsnyje.

3.33  - PERDAVIMAS „MARKET PARTNER“ NEVEIKSNUMO ATVEJU

Norėdami įvykdyti „MONAT“ verslo perdavimą dėl neveiksnumo, neveiksnus „Market Partner“ turi pasirašyti galiojančią turto patikėjimo sutartį su patikėtiniu ir pateikti ją „MONAT“. Patikėtinis neveiksnaus „Market Partner“ vardu turi užpildyti ir įvykdyti „Market Partner“ Sutartį ir atitikti kitus 3.31 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

3.34  - TELERINKODAROS METODAI

„Market Partner“, vykdydami savo „MONAT“ verslą, neturi užsiimti telerinkodara. Sąvoka „telerinkodara“ reiškia vieno ar kelių telefoninių skambučių atlikimą asmeniui ar subjektui, siekiant paskatinti juos pirkti „MONAT“ produktą arba įdarbinti juos „MONAT“ galimybei. „Šaltieji skambučiai“ potencialiems Klientams ar „Market Partner“, reklamuojantys „MONAT“ produktus ar „MONAT“ galimybę, yra laikomi telerinkodara ir yra draudžiami. Tačiau telefoninis (-iai) skambutis (-ai) potencialiam klientui ar „Market Partner“ („potencialus klientas“) yra leidžiamas tokiais atvejais:


 1. a) jei „Market Partner“ turi užmegztus verslo ryšius su potencialiu klientu. „Užmegzti verslo ryšiai“ – tai „Market Partner“ ir potencialaus kliento santykiai, grindžiami kliento atliekamu prekių ar paslaugų pirkimu, nuoma ar išperkamąja nuoma iš „Market Partner“, arba finansiniu sandoriu tarp potencialaus kliento ir „Market Partner“ per aštuoniolika (18) mėnesių prieš pat telefono skambučio datą, siekiant paskatinti potencialų klientą pirkti produktą ar paslaugą.
 2. b)asmeninis potencialaus kliento paklausimas ar paraiška dėl „Market Partner“ siūlomo produkto ar paslaugos per tris (3) mėnesius prieš tokio skambučio datą.
 3. c)jei „Market Partner“ gauna rašytinį ir pasirašytą potencialaus kliento leidimą, leidžiantį „Market Partner“ skambinti. Įgaliojime turi būti nurodytas telefono numeris (-iai), kuriuo (-iais) „Market Partner“ yra įgaliotas skambinti.
 4. d)jei „Market Partner“ buvo nukreiptas paskambinti asmeniui, kuris išreiškė susidomėjimą „MONAT“ verslo galimybe arba „MONAT“ produktais.
 5. e) galite skambinti šeimos nariams, asmeniniams draugams ir pažįstamiems. „Pažįstamas“ yra asmuo, su kuriuo per pastaruosius tris mėnesius turite bent jau neseniai užmegztus tiesioginius santykius.

Be to, „Market Partner“ savo „MONAT“ verslo veiklai negali naudoti automatinių telefono numerio rinkimo sistemų ar programinės įrangos. „Market Partner“ negali atlikti ir inicijuoti jokio telefoninio skambučio, kuris pateikia iš anksto įrašytą pranešimą („automatizuoti skambučiai“) apie „MONAT“ produktus ar galimybę.

3.35  - PRIEIGA PRIE „BACK OFFICE“

„MONAT“ savo „Market Partners“ suteikia prieigą prie internetinio „Back Office“. „Back Office“ suteikia „Market Partner“ prieigą prie konfidencialios ir nuosavybės teise saugomos informacijos, kuri gali būti naudojama tik „Market Partner“ „MONAT“ verslo plėtrai ir „MONAT“ produktų pardavimams skatinti. Prieiga prie „Back Office“ yra apsaugota slaptažodžiu. „Market Partner“ jokiomis aplinkybėmis negali pateikti savo „Back Office“ prisijungimo duomenų kitiems asmenims ar subjektams.

Prieiga prie „Back Office“ yra privilegija, o ne teisė. „MONAT“ pasilieka teisę savo nuožiūra uždrausti „Market Partner“ prieigą prie „Back Office“.

4 SKYRIUS – „MARKET PARTNER“ ATSAKOMYBĖ

4.1  - ADRESO AR TELEFONO NUMERIO PASIKEITIMAS

Norint užtikrinti, kad produktai ir pagalbinė medžiaga būtų pristatyti laiku, svarbu, kad „MONAT“ failai būtų atnaujinti. Pristatymui reikalingi gatvių adresai. „Market Partner“, planuojantys persikelti, turėtų atnaujinti savo adresą, el. pašto adresą ir telefono numerio informaciją susisiekę su Klientų / „Market Partner“ aptarnavimo komanda arba per „Market Partner“ nukopijuotos „MONAT“ svetainės „Back Office“. Kad būtų užtikrintas tinkamas pristatymas, apie visus pakeitimus „MONAT“ turi būti pranešama prieš dvi savaites.

4.2  - VYKDOMI VYSTYMOSI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.2.1  - VYKSTANTYS MOKYMAI

Kiekvienas „Market Partner“, remiantis kitą „Market Partner“ į „MONAT“, turi sąžiningai atlikti pagalbos ir mokymo funkciją, kad užtikrintų, jog jo ar jos žemesniosios linijos „Market Partner“ tinkamai vykdo savo „MONAT“ verslus. „Market Partner“ privalo nuolat bendrauti su savo Rinkodaros organizacijų „Market Partner“. Tokio kontakto ir bendravimo pavyzdžiai gali apimti, bet neapsiriboti: naujienlaiškius, rašytinę korespondenciją, asmeninius susitikimus, telefoninius kontaktus, balso paštą, elektroninį paštą ir žemesniosios linijos „Market Partner“ palydėjimą į „MONAT“ susitikimus, mokymus ir kitus renginius. Aukštesniosios linijos „Market Partner“ taip pat yra atsakingi už naujų „Market Partner“ motyvaciją ir mokymą „MONAT“ produktų, efektyvių pardavimo būdų, „MONAT“ Kompensavimo plano ir Bendrovės Sąlygų ir procedūrų laikymosi temomis. Tačiau bendravimas ir žemesniosios linijos „Market Partner“ mokymas neturi pažeisti 3.2 skirsnio.

„Market Partner“ turi stebėti savo Rinkodaros organizacijų „Market Partner“, kad užtikrintų, jog žemesniosios linijos „Market Partner“ nenaudoja netinkamų pareiškimų, susijusių su produktais ar verslu ir neatlieka jokių neteisėtų ar netinkamų veiksmų.

4.2.2  - PADIDĖJUSI ATSAKOMYBĖ MOKYMŲ METU

„Market Partner“ žengiant į priekį įvairiuose lyderystės etapuose, jie įgyja daugiau patirties pardavimo technikos, produktų žinių ir „MONAT“ verslo programos supratimo srityse. „MONAT“ juos kartkartėmis pakvies pasidalinti šiomis žiniomis su mažiau patyrusiais savo organizacijos „Market Partner“.

4.2.3  - VYKDOMA PARDAVIMŲ ATSAKOMYBĖ

Nepaisant jų pasiekimų lygio, „Market Partner“ turi nuolatinį įsipareigojimą ir toliau asmeniškai skatinti pardavimus įtraukiant naujus mažmeninės prekybos ir VIP klientus bei aptarnaujant esamus klientus.

4.3  - NESMERKIMAS

„MONAT“ nori suteikti „Market Partner“ geriausius produktus, kompensavimo planą ir paslaugas visame sektoriuje. Todėl vertiname konstruktyvią kritiką ir pastabas. Visos tokios pastabos turėtų būti pateiktos raštu Klientų aptarnavimo skyriui. Nors „MONAT“ džiaugiasi konstruktyviu indėliu, neigiami „Market Partner“ komentarai ir pastabos apie Bendrovę, jos produktus ar kompensavimo planą, pateiktos šiame sektoriuje nepasitarnauja jokiam kitam tikslui, išskyrus kitų „MONAT Market Partner“ demotyvavimą. Dėl šios priežasties ir norėdami parodyti tinkamą pavyzdį savo Rinkodaros organizacijai, „Market Partner“ neturi niekinti, žeminti ar reikšti neigiamų pastabų dėl „MONAT“, kitų „MONAT Market Partner“, „MONAT“ produktų, Kompensavimo plano ar „MONAT“ direktorių, pareigūnų ar darbuotojų.

4.4  - DOKUMENTŲ PATEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS

„Market Partner“ turi pateikti naujausią Sąlygų ir procedūrų bei Kompensavimo plano versiją asmenims, kuriuos remia, kad šie galėtų tapti „Market Partner“, prieš pareiškėjui pasirašant „Market Partner“ Sutartį (arba užtikrinti, kad tokie asmenys turėtų prieigą prie šios medžiagos internete). Be to, Sąlygų ir procedūrų bei Kompensavimo plano kopijas galima atsisiųsti iš „MONAT“ interneto svetainės.

4.5  - EŠIMAS APIE POLITIKOS PAŽEIDIMUS

„Market Partner“ pastebėję kito „Market Partner“ padarytą politikos pažeidimą, Atitikties departamentui turėtų pateikti raštišką pranešimą apie pažeidimą. Ataskaitoje turėtų būti pateikiama informacija apie incidentus, pvz., datos, įvykių skaičius, susiję asmenys ir visi patvirtinantys dokumentai.

5 SKYRIUS – PARDAVIMŲ REIKALAVIMAI

5.1  - PRODUKTŲ PARDAVIMAI

„MONAT“ Kompensavimo planas pagrįstas „MONAT“ produktų pardavimu galutiniams vartotojams. „Market Partner“ turi atitikti asmeninius ir Rinkodaros organizacijos mažmeninės prekybos reikalavimus (taip pat atitikti kitus Sutartyje nustatytus reikalavimus), kad galėtų gauti premijas, komisinius ir būti perkeltas į aukštesnių lygių pasiekimus.

Kad „Market Partner“ galėtų gauti komisinius, turi būti įvykdyti šie pardavimų reikalavimai:


 1. a)„Market Partner“ turi atitikti asmeninio kiekio reikalavimus, kad įvykdytų su jų rangu susijusius reikalavimus, nustatytus „MONAT“ Kompensavimo plane
 2. b)„Market Partner“ turi atitikti grupės dydžio reikalavimus, kad atitiktų su rangu susijusius reikalavimus, nustatytus „MONAT“ Kompensavimo plane

5.2  - TERITORIJŲ APRIBOJIMO NEBUVIMAS

Nėra niekam suteiktų išskirtinių teritorijų. Netaikomi jokie franšizės mokesčiai.

5.3  - „MONAT FLEXSHIP“ PROGRAMA

Kaip papildomą patogumą savo VIP klientams ir „Market Partner“, „MONAT“ siūlo „Flexship“ programą su automatiniu „MONAT“ produktų pristatymu kas mėnesį jūsų namų adresu. Norėdamas dalyvauti kaip VIP, klientas turi užsiregistruoti į „MONAT Flexship“ programą savo „Market Partner“ „MONAT“ svetainėje arba Bendrovės svetainėje, jei klientas turi savo „Market Partner“ rėmėjo ID numerį. Registruodamiesi į VIP programą, jūs sutinkate su trimis „Flexship“ pristatymais: registracijos užsakymu ir dar dviem papildomais „Flexship“ užsakymais, kurių kiekvieno vertė yra lygi arba didesnė nei 84 JAV dolerių arba 110 Kanados dolerių. Du papildomus užsakymus VIP klientas gali „išstumti“ per savo „VIP Suite“. VIP klientams taip pat taikoma 15 % nuolaida visiems pirkimams ir nemokamas kvalifikuotų užsakymų pristatymas. Jei VIP klientas prieš gaudamas tris tokias siuntas atšaukia narystę „Flexship“ programoje arba nesumoka už tris (3) „Flexship“ pristatymus, ankstesnė VIP kliento 15 % nuolaida ir nemokamas pristatymas bus susigrąžinti apmokestinus saugomą VIP kredito kortelę, kurią kiekvienas VIP leidžia apmokestinti registruodamasis VIP programoje ir gaudamas 15 % nuolaidą. Turėkite omenyje, kad registracijos mokestis negrąžinamas, jei sąskaita anuliuojama per 30 dienų garantijos laikotarpį. (Išsami informacija apie grąžinimą pateikiama 7 skyriuje). „Market Partner“ taip pat gali užsiregistruoti dalyvauti „Flexship“ programoje per savo „Back Office“. „Market Partner“ turi teisę į 30 % nuolaidą ir nemokamą kvalifikuotų užsakymų ir produktų, kuriuos perka per „Flexship“ programą, pristatymą.

*Užsakymų, susijusių su lankstumo programa, pateikimo laikas pagal nutylėjimą bus Rytų standartinė laiko juosta (EST).

5.4  - PARDAVIMŲ SĄSKAITOS

Kadangi visi pirkimai bus vykdomi internetu: įrašus, patvirtinančius Klientų pirkimus internetu, tvarkys „MONAT“.

6 SKYRIUS – PREMIJOS IR KOMISINIAI

6.1  - KVALIFIKACIJOS PREMIJOMS IR KOMISINIAMS

„Market Partner“ turi būti aktyvus ir laikytis Sutarties, kad galėtų gauti premijas ir komisinius. Kol „Market Partner“ laikosi Sutarties sąlygų, tol „MONAT“ moka komisinius tokiam „Market Partner“ pagal Kompensavimo planą. Minimali suma, išmokama „MONAT“, yra 25 JAV doleriai. Jei „Market Partner“ komisiniai ir premijos nebus lygios arba viršys 25 JAV dolerius, Bendrovė kaups premijas ir komisinius, kol jie sudarys 25 JAV dolerius. Mokėjimas bus atliktas, kai bus sukaupta 25 JAV dolerių suma.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, visi komisiniai, premijos ar kitos „Market Partner“ priklausančios kompensacijos, neatsižvelgiant į sukauptą sumą, bus išmokėtos kiekvienų mokestinių metų pabaigoje arba nutraukus „Market Partner“ „Market Partner“ Sutartį.

6.2  - PREMIJŲ IR KOMISINIŲ PAKEITIMAI

6.2.1  - PAKEITIMAI GRĄŽINTŲ PRODUKTŲ ATVEJU

„Market Partner“ gauna premijas ir komisinius pagal faktinį produktų pardavimą galutiniams vartotojams. Kai produktas grąžinamas į „MONAT“ pinigų grąžinimui arba Bendrovė jį atperka, premijos ir komisiniai, susiję su šiuo grąžintu ar atpirktu produktu, bus atskaitomi tą mėnesį, per kurį produktas yra grąžinamas, ir tęsiami visų vėlesnių mokėjimo terminų metu, kol bus susigrąžinta visa premijų ir komisinių suma, iš „Market Partner“, jas gavusių už grąžintų produktų pardavimą. Jeigu bet kuris toks „Market Partner“ nutraukia savo „Market Partner“ Sutartį, o už grąžintus produktus skirtų premijų ir komisinių sumos Bendrovė dar nėra visiškai susigrąžinusi, likusi dalis gali būti nuskaityta nuo visų sumų, kurias „MONAT“ yra skolingas Sutartį nutraukęs „Market Partner“.

6.2.2  - MOKĖJIMO KORTELĖS MOKESČIAI

Šiuo metu „MONAT“ moka premijas ir komisinius per internetinį portalą „MoMoney“. Šiuo metu Bendrovė moka visus su šiuo mokėjimo būdu susijusius mokesčius. Bendrovė pasilieka teisę iš „Market Partner“ mokėtinų premijų ir komisinių atskaityti bet kokius mokesčius, apskaičiuotus dėl tokios mokėjimo programos arba tiesioginių pavedimų programos naudojimo. Tokiu atveju „MONAT“ apie tai praneš visiems „Market Partner“ iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

6.3  - ATASKAITOS

Manoma, kad visa „MONAT“ teikiama informacija bet kokiose „Market Partner“ veiklos ataskaitose, įskaitant, bet neapsiribojant, Asmeninį kiekį ir Grupės dydį (ar bet kurią jų dalį) ir žemesniosios linijos rėmimo veiklą, yra tiksli ir patikima. Nepaisant to, dėl įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, būdingą žmogaus, skaitmeninės, elektroninės ar mechaninės klaidos galimybę, užsakymų tikslumą, išsamumą ir savalaikiškumą; kredito kortelės ir elektroninių čekių mokėjimų atsisakymą; grąžintus produktus; kredito kortelės ir elektroninių čekių grąžinimus; informacijos negarantuoja nei „MONAT“, nei asmenys, kuriantys ar perduodantys informaciją.

VISA ASMENINIO KIEKIO IR GRUPĖS DYDŽIO INFORMACIJA PATEIKIAMA „TOKIA,, KOKIA YRA“ BE JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, AR KOKIŲ NORS PATVIRTINIMŲ. VISŲ PIRMA, BET BE APRIBOJIMŲ NETURI BŪTI JOKIŲ PIRKIMO, TINKAMUMO KONKREČIAM NAUDOJIMUI AR PAŽEIDIMO NEBUVIMO GARANTIJŲ.

KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, „MONAT“ IR KITI ASMENYS, KURIANTYS AR PERDUODANTYS INFORMACIJĄ, JOKIU BŪDU NEBUS ATSAKINGI JOKIAM „MARKET PARTNER“ AR KAM NORS KITAM UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, PADARINIŲ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄJĄ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL ASMENINIO KIEKIO IR GRUPĖS DYDŽIO INFORMACIJOS NAUDOJIMO AR PRIEIGOS PRIE JOS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PRARASTĄ PELNĄ, PREMIJAS AR KOMISINIUS, PRARASTAS GALIMYBES IR ŽALĄ, GALINČIĄ ATSIRASTI DĖL NETIKSLUMO, NEIŠSAMUMO, DELSIMO AR INFORMACIJOS NAUDOJIMO PRARADIMO), NET JEI „MONAT“ AR KITIEMS ASMENIMS, KURIANTIEMS AR PERDUODANTIEMS INFORMACIJĄ, BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, „MONAT“ AR KITI ASMENYS, KURIANTYS AR PERDUODANTYS INFORMACIJĄ, NETURI JOKIOS ATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMŲ NEI JUMS, NEI KAM KITAM PAGAL KOKIUS NORS SAVARANKIŠKUS DELIKTUS, SUTARTIS, APLAIDUMĄ, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS PRODUKTŲ ATSAKOMYBĘ AR KITĄ TEORIJĄ DĖL ŠIOS SUTARTIES DALYKO AR SU JUO SUSIJUSIŲ SĄLYGŲ.

Prieiga prie „MONAT“ internetinių ataskaitų paslaugų ir jų naudojimas bei jūsų pasitikėjimas tokia informacija yra jūsų pačių rizika. Visa tokia informacija jums pateikiama „tokia, kokia yra“. Jei jūsų netenkina informacijos tikslumas ar kokybė, jūsų vienintelė ir išskirtinė priemonė yra nutraukti „MONAT“ internetinių ir telefoninių ataskaitų naudojimą ir prieigą prie jų bei pasitikėjimą šia informacija.

7 SKYRIUS – PRODUKTŲ GARANTIJA, GRĄŽINIMAS IR INVENTORIAUS ATPIRKIMAS

7.1  - PRODUKTŲ GARANTIJA

„MONAT“ suteikia 100 % 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją (atskaičiavus siuntimo išlaidas) visiems mažmeninės prekybos klientams, VIP klientams ir „Market Partner“.

7.2  - MAŽMENINĖS PREKYBOS KLIENTO ATLIEKAMI GRĄŽINIMAI

„MONAT“ per „Market Partner“ suteikia 100 % 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją visiems Klientams. Kiekvienas „Market Partner“ privalo laikytis Klientams teikiamos garantijos. Jeigu dėl bet kokios priežasties Klientas nėra patenkintas įsigytais „MONAT“ produktais, jis ar ji gali nesunaudotą produkto kiekį grąžinti „Market Partner“, per kurį šis produktas buvo įsigytas arba tiesiogiai Bendrovei per 30 dienų ir kreiptis dėl šio produkto pakeitimo kitu ar dėl pinigų grąžinimo už įsigytą prekę (atskaičiavus siuntimo išlaidas).

Jei Klientas grąžina produktą „Market Partner“, per kurį jis buvo įsigytas, „Market Partner“ gali jį grąžinti Bendrovei mainams arba pinigų grąžinimui (atskaičiavus siuntimo išlaidas).

7.2.1  - KLIENTO TEISĖ ATŠAUKTI

Klientas, įsigijęs prekių už 25 JAV dolerius ar daugiau, turi trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo pardavimo arba sutarties įvykdymo datos, kad atšauktų užsakymą ir atgautų visus sumokėtus pinigus, t. y. sumą, pateikiamą pranešime apie atšaukimą užsakymo formoje arba pardavimo sąskaitoje. Kai „Market Partner“ įvykdo pardavimą arba priima užsakymą iš kliento, kuris atšaukia arba prašo grąžinti pinigus per atitinkamą laikotarpį, „Market Partner“ privalo nedelsdamas grąžinti Kliento pinigus, jei produktai grąžinami „Market Partner“ iš esmės tokios pat geros būklės, kaip ir juos gavus klientui. „Market Partner“ turi žodžiu informuoti Klientus apie jų teisę atsisakyti pirkimo ar užsakymo per nustatytą laikotarpį ir užtikrinti, kad užsakymo ar pirkimo data būtų įrašyta į užsakymo formą ar pardavimo sąskaitą. Pardavimo metu visiems Klientams turi būti pateiktos dvi oficialaus „MONAT“ pardavimo sąskaitos kopijos. Sąskaitos pabaigoje Klientams raštu pranešama apie jų teises atšaukti pardavimo sandorį.

7.3  - „MARKET PARTNER“ ATSARGŲ IR PARDAVIMŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ GRĄŽINIMAS ATŠAUKUS SUTARTĮ

Upon cancellation of a Market Partner’s Agreement, the Market Partner may return any products and sales aids they may have in their inventory for a refund. In order to receive a refund from MONAT pursuant to this policy, the following requirements must be met:


 1. a)grąžinamos prekės turi būti asmeniškai įsigytos „Market Partner“ iš „MONAT“ (pinigai, sumokėti už pirkinius iš kitų „Market Partner“ ar trečiųjų šalių nėra grąžinami);
 2. b)prekės turi būti tinkamos parduoti (žr. toliau pateiktą „tinkamas parduoti“ apibrėžimą); ir
 3. c)prekės turi būti įsigytos iš „MONAT“ per metus iki atšaukimo dienos.

„Partner“ bus grąžinama 90 % pradinės pirkimo kainos grynosios savikainos. Pristatymo mokesčiai, kuriuos sumoka „Market Partner“ prekių pirkimo metu ir grąžinamos siuntos siuntimo mokesčiai nebus grąžinti. Jei pirkiniai buvo atlikti naudojant kreditinę kortelę, grąžinama suma bus grąžinta į tą pačią sąskaitą. Jei „Market Partner“ buvo sumokėta premija arba komisiniai, pagrįsti jo ar jos įsigytu produktu, ir toks produktas vėliau grąžinamas, o už jį sumokėti pinigai taip pat grąžinami, premija ir (arba) komisiniai, kurie buvo sumokėti „Market Partner“, bus išskaičiuoti iš grąžinamos pinigų sumos.

Produktai ir pardavimų pagalbinės priemonės laikomi „tinkamais parduoti“, jei tenkinami visi šie elementai: 1) jie yra neatidaryti ir nenaudoti; 2) pakuotės ir ženklinimas nebuvo pakeisti ar sugadinti; 3) jų būklė tokia, kad prekyboje būtų komerciškai pagrįsta parduoti prekę už visą kainą; 4) jie grąžinami „MONAT“ per vienerius metus nuo pirkimo dienos. Bet kokios prekės, kurios pardavimo metu aiškiai nurodomos kaip negrąžinamos, nebegaminamos ar kaip sezoninės, nėra tinkamos parduoti.

7.4  - VISŲ GRĄŽINIMŲ PROCEDŪROS

Visiems grąžinimams, atpirkimams ar keitimams taikomos šios procedūros:

7.4.1  - VIP IR MAŽMENINĖS PREKYBOS KLIENTŲ GRĄŽINIMAI

VIP klientai ir mažmeninės prekybos klientai gali grąžinti produktą ir atgauti sumokėtus pinigus ar jį pasikeisti į kitą pagal 7.2 skirsnį. VIP klientai produktus grąžina tiesiogiai Bendrovei. Klientai grąžina produktus tiesiogiai Bendrovei arba „Market Partner“, per kurį produktas (-ai) buvo įsigytas (-i). Jei VIP klientas arba mažmeninės prekybos klientas grąžina produktą (-us) tiesiogiai Bendrovei, „Market Partner“ turėtų padėti VIP klientui arba mažmeninės prekybos klientui užtikrinti, kad būtų laikomasi šių procedūrų:


 1. a)VIP arba mažmeninės prekybos klientas pirmiausia turi gauti prekių grąžinimo numerį, susisiekdamas telefonu su Klientų / „Market Partner“ aptarnavimo komanda. Šį prekių grąžinimo numerį būtina užrašyti ant kiekvienos grąžinamos siuntos dėžės.
 2. b)jei prašoma atlikti mainus, su grąžinamais mainų produktais turi būti išsiųsta ir užpildyta užsakymo forma.
 3. c)grąžinamiems produktams pakuoti turi būti naudojamos tinkamos dėžės ir pakavimo medžiagos, taip pat siūlome naudoti geriausius ir ekonomiškiausius pristatymo būdus.

Visi „MONAT“ grąžinami siuntiniai turi būti apmokėti iš anksto. „MONAT“ nepriima siuntinių, kuriuos reikia pasiimti iš siuntų punkto. Grąžinamo produkto pametimo rizika tenka VIP ar mažmeninės prekybos klientui, grąžinančiam produktą. Jei „MONAT“ skirstomasis centras grąžinamo produkto negauna, už siuntos atsekimą yra atsakingas pats VIP ar mažmeninės prekybos klientas.

7.4.2  - „MARKET PARTNER“ GRĄŽINIMAI

Šios procedūros taikomos visoms „Market Partner“ grąžintoms prekėms, neatsižvelgiant į tai, ar grąžinami produktai, kuriuos Klientas grąžino pagal 7.2 skirsnį, ar „Market Partner“ grąžina produktus pagal 7.1 skirsnį, ar produktų ir (arba) pardavimų pagalbinės priemonės grąžinamos nutraukus „Market Partner“ „MONAT“ verslą pagal 7.3 skirsnį.


 1. a)Visas prekes turi grąžinti „Market Partner“, įsigijęs jas tiesiogiai iš „MONAT“.
 2. b)Kartu su grąžinimu turi būti pateiktas sąskaitos faktūros originalas ir užpildyta bei pasirašyta Produkto grąžinimo forma.
 3. c)Grąžinamiems produktams pakuoti turi būti naudojamos tinkamos dėžės ir pakavimo medžiagos, taip pat siūlome naudoti geriausius ir ekonomiškiausius pristatymo būdus. Visi „MONAT“ grąžinami siuntiniai turi būti apmokėti iš anksto. „MONAT“ nepriima siuntinių, kuriuos reikia pasiimti iš siuntų punkto. Grąžinamo produkto pametimo rizika tenka „Market Partner“. Jei „MONAT“ skirstomasis centras grąžinamo produkto negauna, už siuntos atsekimą yra atsakingas pats „Market Partner“.
 4. d)Jei „Market Partner“ grąžina „MONAT“ prekes, kurias jam grąžino asmeninis klientas, produktą „MONAT“ turi gauti per dešimt (10) dienų nuo tos dienos, kai klientas grąžino prekę „Market Partner“.

Jei nesilaikoma šių sąlygų, pinigai ar kreditas už produktą nebus grąžinti arba produktas nebus pakeistas kitu.

SECTION 8 - DISPUTE RESOLUTION AND CONTRACTUAL REMEDIES

8.1  - DISCIPLINARY SANCTIONS

Sutarties, šių Sąlygų ir procedūrų pažeidimas, bet kokių taikytinų teisės aktų pažeidimas, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią taikytiną lojalumo pareigą, neteisėtą, apgaulingą ar neetišką verslo elgesį arba bet kokį „Market Partner“ veiksmą ar neveikimą, kuris Bendrovės nuožiūra gali pakenkti jos reputacijai ar prestižui (toks veiksmas ar neveikimas neturi būti susijęs su „Market Partner“ „MONAT“ verslu), „MONAT“ nuožiūra gali lemti vieną ar kelias iš šių taisomųjų priemonių:


 1. a)rašytinio įspėjimo ar pastabos pateikimas;
 2. b)reikalavimas iš „Market Partner“ imtis neatidėliotinų taisomųjų priemonių;
 3. c)baudos, kuri gali būti išskaičiuota iš „Market Partner“ premijos ir komisinių, skyrimas;
 4. d)teisių į vieną ar kelias premijas ir komisinius praradimas;
 5. e)„MONAT“ gali sulaikyti visas arba dalį „Market Partner“ premijų ir komisinių tuo laikotarpiu, kai „MONAT“ tiria bet kokius veiksmus, tariamai pažeidžiančius Sutartį (jei „Market Partner“ veikla dėl drausminių priežasčių nutraukiama, „Market Partner“ neturės teisės išieškoti jokių komisinių ar premijų, sulaikytų tyrimo laikotarpiu);
 6. f)asmens „Market Partner“ Sutarties sustabdymas vienam ar keliems mokėjimo laikotarpiams;
 7. g)nuolatinis ar laikinas „Market Partner“ dabartinio rango pavadinimo praradimas ar sumažinimas (kurį vėliau „Market Partner“ gali gauti);
 8. h)dalies arba visos „Market Partner“ Rinkodaros organizacijos arba žemesniosios linijos „Market Partner“ perleidimas arba pašalinimas iš nusižengiančio „Market Partner“ Rinkodaros organizacijos;
 9. i)priverstinis pažeidėjo „Market Partner“ Sutarties nutraukimas;
 10. j)pažeidžiančio „Market Partner“ prieigos prie „Back Office“ ir (arba) nukopijuotos svetainės sustabdymas arba nutraukimas; arba
 11. k)bet kuri kita priemonė, aiškiai leidžiama pagal bet kurią Sutarties nuostatą arba kuri, „MONAT“ nuomone, gali būti įgyvendinama ir tinkama siekiant teisingai pašalinti žalą, padarytą iš dalies arba išimtinai dėl „Market Partner“ politikos pažeidimo arba sutarties pažeidimo. Tais atvejais, kai „MONAT“ mano esant tinkama, Bendrovė gali pradėti teisminį procesą dėl piniginės ir (arba) teisingos kompensacijos.

8.2  - SKUNDAI

Kai „Market Partner“ turi skundą kitam „Market Partner“ dėl bet kokios praktikos ar elgesio, susijusio su jų atitinkamais „MONAT“ verslais, skundą pateikęs „Market Partner“ pirmiausia turėtų pranešti apie problemą savo Rėmėjui, kuris turėtų peržiūrėti klausimą ir pabandyti jį išspręsti kartu su kitos šalies aukštesniosios linijos Rėmėju. Jei klausimas susijęs su bet kokios Bendrovės politikos aiškinimu ar pažeidimu, apie tai raštu pranešama „Market Partner“ pagalbos skyriui. „Market Partner“ pagalbos skyrius peržiūrės faktus ir bandys juos išspręsti.

8.3  - GINČŲ SPRENDIMAS

Visos pretenzijos ar nesutarimai, kylantys ar susiję su šia Sutartimi, bus sprendžiami sąžiningomis šalių derybomis. Jei derybos nesėkmingos, bet kokius ginčus ar pretenzijas, kylančias iš Sutarties ar susijusių su jomis, ar jos pažeidimu, sprendžia kompetentingi Lietuvos teismai.

8.4  - REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Visus klausimus, susijusius ar kylančius iš šios Sutarties reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

9 SKYRIUS – APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

9.1  - APRIBOJIMAI TREČIOSIOMS ŠALIMS NAUDOTI KREDITO KORTELES IR PRIEIGĄ PRIE EINAMOSIOS SĄSKAITOS

„Market Partner“ neleidžia kitiems „Market Partner“, mažmeninės prekybos klientams ar VIP klientams naudotis jo ar jos kredito kortelėmis ar nuskaičiuoti pinigus iš jo ar jos einamųjų sąskaitų, norint užsiregistruoti ar pirkti iš Bendrovės.

9.2  - PVM

Kuriant „MONAT“ galimybę, viena iš mūsų vadovaujančių filosofijų buvo išlaisvinti savo „Market Partner“ nuo kuo daugiau administracinių, veiklos ir logistikos užduočių. Tokiu būdu „Market Partner“ gali laisvai sutelkti dėmesį į veiklą, kuri tiesiogiai veikia jo pajamas, t. y. produktų pardavimą ir registracijos veiklą. Šiuo tikslu „MONAT“ atleidžia „Market Partner“ nuo prievolės rinkti ir perskirstyti pardavimo mokesčius, teikti pardavimo mokesčių ataskaitas ir saugoti su pardavimo mokesčiais susijusius įrašus. Vykdydama savo verslo operacijas, „MONAT“ privalo apmokestinti pardavimo mokesčiais visus „Market Partner“, VIP klientų ir mažmeninės prekybos klientų pirkimus ir perskirstyti mokamus mokesčius atitinkamoms valstybėms. Todėl į visus Bendrovei pateiktus užsakymus turi būti įtraukti atitinkami pardavimo mokesčiai. „MONAT“ surinks ir perskirstys pardavimo mokesčius „Market Partner“ vardu, remdamasi siūloma produktų mažmenine kaina, pagal taikomus mokesčių tarifus toje valstybėje, į kurią siunčiama siunta. Jei „Market Partner“ pateikė, o „MONAT“ priėmė šiuo metu galiojantį atleidimo nuo pardavimo mokesčio sertifikatą ir pardavimo mokesčio registracijos licenciją, pardavimo mokesčiai nebus įtraukti į sąskaitos faktūrą, o atsakomybė rinkti ir perskirstyti pardavimo mokesčius atitinkamoms institucijoms tenka „Market Partner“. Atleidimas nuo pardavimo mokesčių taikomas tik užsakymams, kurie siunčiami į valstybę, kurioje buvo pateikti ir priimti atitinkami atleidimo nuo mokesčių dokumentai. Atitinkami pardavimo mokesčiai bus taikomi užsakymams, kurie siunčiami į kitą valstybę. Bet koks atleidimas nuo pardavimo mokesčių, kuriam pritarė „MONAT“, nėra taikomas atgaline data.

10 SKYRIUS – NEVEIKLUMAS IR ATŠAUKIMAS

10.1  - ATŠAUKIMO POVEIKIS

Kol „Market Partner“ lieka aktyvus ir laikosi „Market Partner“ Sutarties ir šių Sąlygų ir procedūrų, tol „MONAT“ moka komisinius ir premijas tokiam „Market Partner“ pagal Kompensavimo planą. „Market Partner“ premijos ir komisiniai sudaro visą atlygį už „Market Partner“ pastangas generuoti pardavimus ir visą veiklą, susijusią su pardavimo skatinimu (įskaitant Rinkodaros organizacijos kūrimą).

Market Partner“ neatnaujinus savo „Market Partner“ Sutarties arba savanoriškai ar priverstinai atšaukus jo ar jos „Market Partner“ Sutartį (visi šie metodai bendrai vadinami „atšaukimu“), buvęs „Market Partner“ neturi jokios teisės, nuosavybės teisės, pretenzijos ar intereso Rinkodaros organizacijai, kurią jis valdė, arba į bet kokius komisinius ar premijas iš organizacijos sukurtų pardavimų. „Market Partner“, kurio veikla buvo atšaukta, praras visas „Market Partner“ teises. Tai apima teisę parduoti „MONAT“ produktus ir teisę gauti būsimus komisinius, premijas ar kitas pajamas, gautas iš buvusios „Market Partner“ Rinkodaros organizacijos pardavimų ir kitos veiklos. Atšaukimo atveju „Market Partner“ sutinka atsisakyti visų galimų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant; nuosavybės teisės į jų buvusią Rinkodaros organizaciją ir į bet kokias premijas, komisinius ar kitą atlygį, gautą iš jo ar jos buvusios Rinkodaros organizacijos pardavimų ir kitos veiklos.

„Market Partner“ atšaukus savo „Market Partner“ Sutartį, buvęs „Market Partner“ neišsilaiko „MONAT Market Partner“ statuso ir neturi teisės parduoti „MONAT“ produktų. „Market Partner“, kurio „Market Partner“ Sutartis yra atšaukta, gauna komisinius ir premijas tik už paskutinį visą mokėjimo laikotarpį, kurio metu jis arba ji buvo aktyvus prieš atšaukimą (atėmus visas sumas, kurios buvo sulaikytos tyrimo metu prieš priverstinį atšaukimą).

10.2  - ATŠAUKIMAS DĖL NEVEIKLUMO

„Market Partner“, kurie asmeniškai už bet kokį darbo užmokesčio laikotarpį sugeneruoja mažiau nei 200 JAV dolerių asmeninio kiekio, už per savo Rinkodaros organizaciją per tą mokėjimo laikotarpį gautus pardavimus, negauna komisinių. Jei „Market Partner“ kasmet nepratęsia savo sutarties sumokėdamas metinį mokestį, jų sąskaita bus anuliuojama, o jų žemesnioji linija ir visi turimi klientai bus perkelti į atšaukto „Market Partner“ aukštesniąją liniją.

10.2.1  - PERKLASIFIKAVIMAS PO ATŠAUKIMO DĖL NEVEIKLUMO

Jei „Market Partner“ Sutartis atšaukiama dėl bet kurios iš minėtų priežasčių ir jis arba ji dalyvauja Bendrovės „Market Partner Flexship“ programoje, „Flexship“ Sutartis lieka galioti, o buvęs „Market Partner“ perklasifikuojamas į VIP klientą.

10.3  - INVOLUNTARY CANCELLATIONS

„Market Partner“ pažeidus bet kurią Sutarties sąlygą, įskaitant visus pakeitimus, kuriuos „MONAT“ gali atlikti savo nuožiūra, gali būti taikomos bet kurios iš 8.1 skirsnyje išvardytų sankcijų, įskaitant priverstinį jo ar jos „Market Partner“ Sutarties atšaukimą. Atšaukimas įsigalioja tą dieną, kai raštiškas pranešimas yra išsiunčiamas įprastu paštu, el. paštu, faksu arba įteikiamas kurjeriui pristatyti į „Market Partner“ paskutinį žinomą adresą, el. pašto adresą ar fakso numerį arba jo advokatui, arba kai „Market Partner“ gauna faktinį pranešimą apie atšaukimą, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

„MONAT“ pasilieka teisę nutraukti visas „Market Partner“ Sutartis po trisdešimties (30) dienų rašytinio įspėjimo, jei ji nusprendžia:


 1. a)nutraukti verslo operacijas;
 2. b)likviduoti savo juridinį subjektą; arba
 3. c)nutraukti savo produktų platinimą tiesioginio pardavimo būdu.

10.4  - SAVANORIŠKAS ATŠAUKIMAS

Šios tiesioginio pardavimo programos dalyvis turi teisę atšaukti bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo priežasties. Atšaukimas turi būti pateiktas raštu Bendrovei pagrindiniu jos verslo adresu. Rašytiniame įspėjime turi būti pateiktas „Market Partner“ parašas, atspausdintas vardas, adresas ir „Market Partner“ ID numeris.

Jei „Market Partner“ dalyvauja Bendrovės „Market Partner Flexship“ programoje, „Market Partner Flexship“ Sutartis lieka galiojanti ir buvęs „Market Partner“ perklasifikuojamas į VIP klientą, nebent „Market Partner“ taip pat specialiai prašo, kad jo ar jos „Flexship“ Sutartis taip pat būtų atšaukta.

10.5  - NEATNAUJINIMAS

„Market Partner“ taip pat gali savanoriškai atšaukti savo „Market Partner“ Sutartį, neatnaujindamas Sutarties jos įsigaliojimo dieną. Bendrovė taip pat gali nuspręsti neatnaujinti „Market Partner“ Sutarties per jos įsigaliojimo dieną.

11 SKYRIUS – TERMINŲ ŽODYNAS

AKTYVUS „MARKET PARTNER“

„Market Partner“, tenkinantis minimalius asmeninius mažmeninės prekybos reikalavimus, nustatytus „MONAT“ Kompensavimo plane, siekiant užtikrinti, kad jis ar ji gali gauti premijas ir komisinius už tam tikrą mėnesį

AKTYVUS RANGAS

Sąvoka „aktyvus rangas“ reiškia dabartinį „Market Partner“ rangą, nustatytą pagal „MONAT“ Kompensavimo planą, už bet kurį mokėjimo laikotarpį. Kad „Market Partner“ būtų laikomas „aktyviu“ tam tikro rango atžvilgiu, jis turi atitikti „MONAT“ Kompensavimo plane nustatytus jo rango kriterijus. (žr. toliau pateiktą „rango“ apibrėžimą)

PAŽANGOS PREMIJA

Premijos, gaunamos pasiekus iš anksto kompensavimo plane nustatytus rangus. Šioms premijoms gali būti taikomi reikalingi terminai ir kartais jos kartu apims ir atitinkamas premijas aukštesniosioms linijomis

SUSIJUSI ŠALIS

Akcininkas, narys, partneris, valdytojas, patikėtinis ar kitos šalys, turinčios Verslo subjekto nuosavybės dalį ar valdymo atsakomybės.

SUTARTIS

Į Bendrovės ir kiekvieno „Market Partner“ susitarimą įtraukta „Market Partner“ Paraiška ir Sutartis, „MONAT“ Sąlygos ir procedūros, „MONAT“ Kompensavimo planas ir Verslo subjekto registracijos forma (jei reikia), dabartine jų forma ir su pakeitimais, atliktais „MONAT“ nuožiūra. Šie dokumentai bendrai vadinami Sutartimi.

VERSLO SUBJEKTAS

Korporacija, partnerystė, patikos fondas, ribotos atsakomybės bendrovė ar kito tipo subjektas, užsiregistruojantis kaip „Market Partner“.

ATŠAUKTI

„Market Partner“ verslo nutraukimas. Atšaukimas gali būti savanoriškas arba priverstinis dėl neatnaujinimo ar neveiklumo.

KOMISINIAI PRODUKTAI

Visi „MONAT“ produktai, už kuriuos mokami komisiniai ir premijos. Pradedančiojo (-iosios) rinkiniai ir pardavimų pagalbinės priemonės nėra laikomos komisiniais produktais.

MOKAMŲ KOMISINIŲ SUMA

Tai yra suma, už kurią mokami komisiniai

BENDROVĖ

Sąvoka „Bendrovė“, kaip ji vartojama visoje Sutartyje, reiškia „MONAT Global Canada“.

MAŽMENINĖS PREKYBOS KLIENTAS

Asmuo, kuris perka „MONAT“ produktus iš „Market Partner“, bet kuris nėra „MONAT“ Kompensavimo plano dalyvis. Mažmeninės prekybos klientas gali dalyvauti „MONAT Flexship“ programoje užsiregistruodamas kaip VIP klientas savo „Marker Partner“ „MONAT“ svetainėje.

„MARKET PARTNER“ VEIKLOS ATASKAITA

„MONAT“ sukurta internetinė ataskaita, kurioje pateikiami svarbiausi duomenys, susiję su „Market Partner“ tapatybe, informacija apie pardavimus ir kiekvieno „Market Partner“ Rinkodaros organizacijos registravimo veikla. Šioje ataskaitoje pateikiama konfidenciali ir komercinės paslapties informacija, kuri yra saugoma „MONAT“ nuosavybės teise ir prieinama „Market Partner“ per „Back Office“.

ŽEMESNIOSIOS LINIJOS ATŠAKA

Kiekvienas asmuo, užsiregistravęs iškart po jumis, ir jų atitinkamos Rinkodaros organizacijos atstovauja vieną „atšaką“ jūsų Rinkodaros organizacijoje

ŽEMESNIOJI LINIJA

Žr. žemiau „Rinkodaros organizacija“

„FOUNDERS“ KLUBAS

„Founders“ klubo nariais bus pripažinti „Market Partner“, kurie per vienerius metus nuo jų prisiregistravimo buvo paaukštinti į „Market Mentor“ rangą, jei jie užsiregistravo pirmaisiais įmonės veiklos metais.

KARTA

„Managing Market Builder“ arba aukštesnio rango atstovo ir kito „Managing Market Builder“ ar aukštesnio rango atstovo santykiai, pagrįsti karjeros pavadinimais.

GRUPĖ

Visi žemesniosios linijos „Market Partner“, remiami konkretaus „Market Partner“, iki pirmojo „Associate Market Partner“ (AMP) ar aukštesnio rango „Market Partner“ kiekvienoje žemesniosios linijos atšakoje.

GRUPĖS DYDIS

„Market Partner“ ir kiekvieno kito „Market Partner“ grupėje esančio „Market Partner“ asmeninis kiekis. Žr. aukščiau pateiktus „Dydžio“ ir „Grupės“ apibrėžimus bei toliau pateikiamą „Asmeninio kiekio“ apibrėžimą (Pradedančiojo (-iosios) rinkiniai ir Pardavimų pagalbinės priemonės premijos dydžio neturi)

ARTIMAS NAMŲ ŪKIS

Visi asmenys, gyvenantys ar dirbantys tuo pačiu adresu ir turintys kraujo, ar santuokos ryšį arba gyvenantys kartu kaip šeimos vienetas arba šeimos aplinkoje. Namų ūkis apima, bet neapsiriboja, sutuoktinius, namų ūkio galvas ir išlaikomus šeimos narius, gyvenančius toje pačioje gyvenamojoje vietoje.

LYGMUO

Žemesniosios linijos „Market Partner“ sluoksniai konkrečioje „Market Partner“ Rinkodaros organizacijoje. Šia sąvoka aiškinami „Market Partner“ santykiai, susiję su konkrečiu aukštesniosios linijos „Market Partner“ ir kuriuos lemia tarp jų esančių remiamų „Market Partner“ skaičius. Pavyzdžiui, jei A remia B, o šis remia C, kuris remia D, remiantį E; tuomet E yra A ketvirtasis lygmuo.

RINKODAROS ORGANIZACIJA

„Market Partner“, remiami tam tikro „Market Partner“ ir esantys po juo.

OFICIALI „MONAT“ MEDŽIAGA

Literatūra, garso ar vaizdo pristatymai ir kita medžiaga, kurią „MONAT“ sukūrė, spausdino, paskelbė ir išplatino „Market Partner“.

ASMENINIS RĖMĖJAS

„Market Partner“, esantis tiesiogiai virš kito „Market Partner“ genealogijoje laikomas Asmeniniu rėmėju

ASMENINIS KIEKIS

Bendras parduotų produktų kiekis per kalendorinį mėnesį:

 1. a)Bendrovės parduotas „Market Partner“
 2. b)Bendrovės parduotas „Market Partner“, Mažmeninės prekybos klientams
 3. c)Bendrovės parduotas „Market Partner“, VIP klientams

ASMENINIS MAŽMENINĖS PREKYBOS KIEKIS

Per kalendorinį mėnesį parduotų produktų bendra mažmeninės prekybos vertė:

 1. a)Bendrovės parduotas „Market Partner“
 2. b)Bendrovės parduotas „Market Partner“, Mažmeninės prekybos klientams
 3. c)Bendrovės parduotas „Market Partner“, VIP klientams

RANGAS

Pavadinimas, kurį „Market Partner“ įgijo pagal „MONAT“ Kompensavimo planą. „Rango pavadinimas“ reiškia aukščiausią rangą, kurį „Market Partner“ bet kuriuo metu pasiekė pagal „MONAT“ Kompensavimo planą. „Mokama kaip rangui“ reiškia rangą, pagal kurį „Market Partner“ yra kvalifikuotas uždirbti komisinius ir premijas per dabartinį mokėjimo laikotarpį.

ĮDARBINIMAS

Kalbant apie „MONAT“ interesų konflikto politiką (3.9), terminas „įdarbinimas“ reiškia faktinę arba bandomą rėmimą, siūlymą, registraciją, skatinimą ar bet kokias pastangas daryti įtaką bet kokiu kitu būdu tiesiogiai, netiesiogiai ar per trečiąją šalį kitam „MONAT Market Partner“ arba VIP klientui, kad jis arba ji registruotųsi arba dalyvautų kitoje daugiapakopės rinkodaros, tinklinės rinkodaros ar tiesioginio pardavimo galimybėje.

INTERNETINĖ SVETAINĖ

Tinklalapis, kurį „MONAT“ pateikė „Market Partner“ ir kuriame naudojami „MONAT“ sukurti svetainių šablonai. Nukopijuotos internetinės svetainės kaina yra įtraukta į įsigyto Pradedančiojo (-iosios) rinkinio kainą.

TINKAMAS PARDUOTI

Produktai ir pardavimų pagalbinės priemonės laikomi tinkamais parduoti, jei tenkinami visi šie elementai:

 1. a)jie nebuvo atidaryti ir yra nenaudoti
 2. b)pakuotė ir ženklinimas nebuvo pakeisti ar pažeisti
 3. c)jų būklė tokia, kad prekyboje būtų komerciškai pagrįsta parduoti prekę už visą kainą
 4. d)jie grąžinami „MONAT“ per vienerius metus nuo pirkinio datos.

Bet kokios prekės, kurios pardavimo metu aiškiai nurodomos kaip negrąžinamos, nebegaminamos ar kaip sezoninės, nėra tinkamos parduoti.

MAŽMENINĖS PREKYBOS PARDAVIMAIA

Pardavimai VIP klientams ir mažmeninės prekybos klientams. Jei parduodama VIP klientui ar mažmeninės prekybos klientui, kuris vėliau per 30 dienų nuo pardavimo dienos pateikia „MONAT Market Partner“ Sutartį, arba jei tiesioginis VIP kliento ar mažmeninės prekybos kliento šeimos narys pateikia „MONAT Market Partner“ Sutartį per 30 dienų po pardavimo, toks pardavimas nelaikomas mažmeninės prekybos pardavimu.

PERKĖLIMAS

Būdas, kuriuo užpildoma „Market Partner“, kurio „Market Partner“ Sutartis buvo atšaukta, palikta laisva vieta Rinkodaros organizacijoje.

PARDAVIMO PREMIJOS

Premijos, gautos organizuojant produktų pardavimą kitiems.

SOCIALINĖ ŽINIASKLAIDA

Bet kokio tipo internetinė žiniasklaida, kuri kviečia, pagreitina ar leidžia pokalbį, komentarą, įvertinimą ir (arba) vartotojo sukurtą turinį, priešingai nei tradicinė žiniasklaida, kuri teikia turinį, bet neleidžia skaitytojams / žiūrovams / klausytojams dalyvauti turinio kūrime ar vystyme arba komentuoti ar atsakyti į turinį. Socialinės žiniasklaidos pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tinklaraščius, pokalbių kambarius, „Facebook“, „Myspace“, „Twitter“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Pinterest“, „Delicious“ ir „YouTube“.

RĖMĖJAS

„Market Partner“, kuris į Bendrovę registruoja kitą „Market Partner“ ir yra įtrauktas kaip to „Market Partner“ Paraiškos ir Sutarties Rėmėjas. Kitų asmenų registravimas ir mokymas tapti „Market Partner“ vadinamas „rėmimu“.

PRADEDANČIOJO (-IOSIOS) RINKINYS

„MONAT“ mokomosios medžiagos, produktų pavyzdžių ir pagalbinės verslo literatūros, kurią turi įsigyti kiekvienas naujas „Market Partner“, rinkinys.

„UNI-LEVEL“ PREMIJOS

Tai premijos, mokamos už žemiau esančių „Market Partner“ pardavimus. Mokamas procentinis dydis ir mokamų lygmenų skaičius priklauso nuo Jūsų „mokama kaip“ pavadinimo, nepaisant asmenų, esančių žemiau Jūsų pavadinimų.

AUKŠTESNIOJI LINIJA

Šis terminas reiškia „Market Partner“, esantį arba esančius virš konkretaus „Market Partner“ Bendrovės rėmimo genealogijoje. Kitaip sakant, tai yra rėmėjų linija, siejanti bet kurį konkretų „Market Partner“ su Bendrove.